16 december 2016
16 dec. 2016

Arbeidsvitaminen aan de oevers van de Kleine Dommel

Help, de robots komen!

Smart technology en smart manufacturing in de Brainportregio.

Recentelijk maakte bovengetekende weer eens de oversteek naar het heuse eiland aan de oevers van de licht meanderende Kleine Dommel op de grens van Nuenen cum annexis en de Lichtstad. Gezien het onderwerp van gesprek – smart technology en smart manufacturing in de Brainportregio – maakte uw scribent zich ditmaal enigszins zorgen over de bediening van de keukenbrigade van gastvrouw Drieske Brox-Konings. Meteen na binnenkomst slaakte uw scribent echter reeds de bekende spreekwoordelijke zucht van verlichting: de drankjes alsmede de lunch in het uiterst sfeervol ingerichte etablissement bleken gelukkig nog stééds door mensen van vlees en bloed te worden uitgeserveerd. Een een bloemlezing van het geanimeerde culinaire treffen.

De uitverkiezing in 2011 van Brainport Eindhoven tot slimste regio ter wereld, heeft – zo blijkt anno 2016 – ontegenzeggelijk als katalysator gewerkt voor het huidige imago in binnen- en buitenland van de innovatieve hersenspinsels in de Lichtstad en omliggende gemeenten. Niet voor niets heeft de Tweede Kamer Brainport Eindhoven afgelopen november dan ook de prestigieuze status van Mainport toegekend. Meer dan voorheen, wordt het belang en de meerwaarde van deze toptechnologieregio annex dé groeiversneller van de Nederlandse economie nu dan ook tot in de hoogste (internationale) regionen erkend.

TMC
Het internationaal opererende kennishuis TMC zet met een uniek businessmodel ruim duizend (zeer) hoogopgeleide Werkondernemers op projectbasis in bij diverse opdrachtgevers zoals Philips, ASML, Océ, TNO, NXP Semiconductors, Arcadis, Vebo, het ministerie van Defensie en de gemeente Amsterdam. TMC is vaak nauw betrokken bij de kernontwikkeling(en) van de opdrachtgever. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in de volgende competenties: Technology, ICT, bouwkunde en civiele techniek. www.tmc-employeneurship.com

Marjolein Berkers (TMC)
In het afgelopen decennium werd door zowel diverse overheden alsmede het vaderlandse bedrijfsleven even veelvuldig als hardop moord en brand gepredikt waar het de verbanning van de maakindustrie naar zogeheten lagelonenlanden betrof. Inmiddels lijkt een kentering op het gebied van de maakindustrie zichtbaar in ons land. Want... steeds vaker maken de welbekende 'handjes' – de capaciteitsvraag! – weer de veelal, juist in de Brainportregio bedachte, uiterst innovatieve producten. “We zien het laatste anderhalf jaar steeds vaker, dat ondernemers niet langer enkel naar de fabricagekosten van een product kijken. Het gaat – gelukkig! – meer en meer om het totale plaatje: van ontwikkelfase tot eindproduct.” aldus Marjolein Berkers, directeur van TMC Manufacturing Support én TMC New Product | Introduction. “Natuurlijk richten wij ons op het detacheren van hoogwaardig gekwalificeerde kenniswerkers bij vooraanstaande technologiebedrijven die zijn gevestigd op zogeheten technologische hotspots, maar het moge duidelijk zijn, dat de – in mijn ogen niet meer te stuiten – opmars van robotica, mechatronica en kennis op het gebied van data science in het bedrijfsleven in de nabije en verdere toekomst enkel méér opleidings- en kenniseisen zal stellen aan medewerkers. Juíst ook aan medewerkers die de verantwoordelijkheid hebben of krijgen voor de bediening van dergelijke moderne machinerie. Ik spreek dan ook de oprechte hoop uit, dat opleidingsinstituten in het algemeen – óók de groepen zeven en acht van het basisonderwijs – het belang van techniek in onze huidige en toekomstige maatschappij even massaal als openlijk willen omarmen, en dat de educatieve programma's inhoudelijk dus grotendeels worden afgestemd op deze nieuwe vraag naar kennis!”

Kees Adriaanse (Fontys Hogescholen)
Diverse disgenoten fluisteren hardop, dat zij toch enigszins vrezen voor de gevolgen voor de medewerkers op de werkvloer van de reeds geruime tijd in gang zijnde massale inmenging van robotica en mechatronica in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisatie. Kees Adriaanse (programmaleider van het Fontys Centre of Expertise HTSM [High Tech Systems & Materials, red.] binnen Fontys Hogeschool Engineering & Automotive, red.) tempert deze vrees op geheel eigen (lees: bevlogen, red.) wijze. “Om te beginnen, moet iedere ondernemer simpelweg erkennen, dat de technologische vooruitgang in het bedrijfsleven – in welke sector dan ook! – op geen enkele wijze meer een halt is toe te roepen. In plaats daarvan zou met juist de vele kansen van dergelijke innovaties moeten omarmen. In het kort komt het er gewoon op neer, dat routinematige handelingen van de werknemer op de werkvloer worden overgenomen door een robot. Noem het een 'handig hulpje'. Als vanzelfsprekend vereist een dergelijke ontwikkeling wel meer dan voorheen zeer specifieke bekwaamheden van deze werknemers in kwestie. Kortom, het onderwijs zal een andere focus moeten krijgen, en zich meer en meer moeten richten op innovatieve technologieën in het algemeen en die van onze zeer specifieke educatieve tak van sport in het bijzonder. Daar waar universiteiten zich bijvoorbeeld richten op het uitvoeren van fundamenteel onderzoek – en ingenieursbureaus zich met name focussen op het verbeteren van werkende producten – moeten onderwijsinstellingen als Fontys insteken op het onderzoeken van praktische toepassingen en het ontwikkelen van zogeheten proof of concepts.”

Centre of Expertise HTSM (Fontys Hogeschool Engineering & Automotive)
Ofwel het kenniscentrum binnen Fontys Hogeschool Engineering & Automotive (Eindhoven, red.) met de aandachtsgebieden Robotica, 3d-printen en agro-mechatronics. Sinds de oprichting van het centre in 2013, hebben inmiddels diverse activiteiten het daglicht gezien: activiteiten om betere informatie over techniek te geven aan leerlingen van scholen, het inrichten van drie laboratoria en diverse vernieuwingen in het onderwijs, waaronder nieuwe minors. Samen met het bedrijfsleven zijn een aantal onderzoekslijnen benoemd, waarop door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek expertise wordt verkregen. Op het gebied van additive manufacturing, adaptive robotics en agro-mechatronics zal het Centre of Expertise zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen. www.fontys.nl/coehtsm

Henk Kiela (Fontys Hogescholen)
Henk Kiela (lector Mechatronica & Robotica, red.) valt zijn Fontys-collega bij. “Toegegeven, met name de opkomst van robotica wordt doorgaans nogal geplaagd door een science-fictionachtig imago. Maar vergeet níet, dat dergelijke moderniseringen voor de dagelijkse productiewerkzaamheden van bedrijven juist veel nieuwe – en dan 'nieuwe' als in nog niet bestaande – banen zal gaan opleveren. Op het gebied van bediening, implementatie in een productieproces, veiligheid, onderhoud en wat dies meer zij. Menselijk arbeidskapitaal zal dan ook nimmer van de werkvloer verdwijnen. De eisen aan de kwaliteit en kunde van werknemers zal als direct gevolg van dergelijke nieuwe ontwikkelingen natuurlijk wél aan verandering onderhevig zijn. En dús zal de wijze van opleiden inderdaad deels opnieuw moeten worden uitgevonden. In essentie zal een medewerker niet langer tot in detail hoeven te weten hoe een computersysteem of robot technisch precies in elkaar steekt, hoe om te gaan met (onderzoeks)vragen en -opdrachten zal echter steeds belangrijker worden. En daar komt dan natuurlijk een educatieve organisatie als Fontys om de hoek kijken. Onze studenten zullen meer dan voorheen – zoveel als mogelijk in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven – in de praktijk moeten ontdekken en leren, en in een vroegtijdig stadium kunnen inspelen op potentiële toekomstige uitdagingen. Zo houden veel van onze studenten zich bijvoorbeeld nú al bezig met eventuéle ontwikkelingen op het gebied van robotica en mechatronica. Gechargeerd: Fontys-studenten buigen zich reeds vandaag de dag over productkennis en -kunde van ontwikkelingen die misschien pas over enkele jaren daadwerkelijk op de werkvloer zichtbaar zullen zijn. En dat dan gekoppeld aan een praktijkgerichte manier van denken. Opleiden is derhalve vooruitzien!”

BKRS Crane Systems
Het kraanbouwbedrijf is actief in de gehele wereld. De gebroeders Bekkers geven – opererend vanuit Veghel – leiding aan een team van ruim twintig specialisten. BKRS Crane Systems werkt met diverse afdelingen/bedrijfsonderdelen: administratie, tekenkamer, werkvoorbereiding, planning, constructie, elektrotechniek, revisie, montage, keuring, onderhoud en inspectie. www.bkrs.nl

Martijn Bekkers (BKRS Crane Systems)
Ook Martijn Bekkers – directeur van BKRS Crane Systems – pleit nadrukkelijk voor het belang van opleiden 2.0. “Ik vind het heel erg positief, dat Fontys openlijk zo stevig inzet op het opnieuw onder de loep nemen van de wijze van opleiden, dat ze zelfs de huídige generatie studenten al wil klaarstomen voor de praktijk van de toekomst. Echter, ook het bedrijfsleven zélf zal letterlijk een stevige duit in het zakje moeten doen, want mijns inziens kunnen de deels huidige maar bovenal toekómstige ontwikkelingen enkel het hoofd worden geboden middels een kruisbestuiving tussen bedrijfsleven én onderwijs. Gelukkig blijken dergelijke samenwerkingsverbanden de eerste vruchten reeds te hebben afgeworpen, maar ondanks dergelijke positieve ontwikkelingen, blijf ik helaas nog steeds een hard hoofd hebben in de betrokkenheid van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. En of het nu gaat om regelgeving, subsidiemogelijkheden of fiscale voordelen voor bedrijven en organisaties die daadwerkelijk en rol van betekenis willen spelen met het oog op zowel huidige als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van robotica en mechatronica, ik mis absoluut enige serieuze betrokkenheid vanuit 'de politiek'. Dat zal écht – en wel op zeer korte termijn! – heel anders moeten, wil er een functionele en reële kruisbestuiving ontstaan tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.”

Lay3rs 3dprinting
De 3d-printer zal onze wereld veranderen op het gebied van product design, ontwikkeling en productie. Door vernieuwende technologie en materialen, intelligentie van software en toegankelijkheid van de gebruikersinterface, zullen de toepassingen van 3d-printen de komende vijf jaar zowel voor de consument als het bedrijfsleven enkel toenemen. Het bedrijf – met vestigingen in Eindhoven en Apeldoorn – zal haar bedrijfsactiviteiten in drie fasen op- en uitbouwen: middels een trendy retail shop (fase 1, zodat een breed publiek kan kennismaken met de fascinerende wereld van het 3d-printen, red.), professioneel 3d-printen waarbij de specialisatie ligt op het gebied van educatie, architectuur, design en food printing (fase 2, red.) en industrieel 3d-printen (fase 3, red.). www.lay3rs.nl

Albert Falck (Lay3rs 3dprinting)
Als er één sector afhankelijk is van technologische ontwikkeling, is het als vanzelfsprekend die van het 3d-printen. Albert Falck is directeur van Lay3rs 3dprinting. “Hoewel er – op het gebied van 3d-printen – in de afgelopen jaren nadrukkelijk de nodige stappen zijn gezet, is 'onze' techniek nog verre van geschikt voor de massaproductie van (gebruiks)producten. Als ik de zogeheten productvolwassenheid van de huidige 3d-printtechnologie een rapportcijfer op de schaal van één tot tien zou moeten toekennen, zou ik niet verder komen dan een anderhalf. Maar het staat natuurlijk buiten kijf, dat het 3d-printen ons dagelijks leven in de toekomst meer dan aangrijpend zal veranderen. Daarom ben ik ook voornemens ons bedrijf gefaseerd op- en uit te bouwen: er moet binnen ons vakgebied nog heel veel gebeuren, maar de ontwikkelingen díe er zijn, volgen elkaar in een dusdanig tempo op, dat het een prachtig proces is om van dichtbij en binnenuit mee te mogen maken!” Falck richt zijn verbale pijlen – evenals zijn tafelgenoten – overigens óók nadrukkelijk op het onderwijs. “Je kunt op basisscholen wel een 3d-printer in de klas zetten, maar in dan is het mijns inziens wel een vereiste, dat de docenten ook beschikken over de nodige technische kennis ter bediening van zo'n complex apparaat. Vakkundige docenten zijn echt een pré waar het gaat om het klaarstomen van de jeugd op de vele technologische ontwikkelingen die de wereld de komende jaren en decennia staan te wachten. Ik ben overigens tevens een groot voorstander van meer en beter onderricht op het gebied van programmeren en tekenen met 3d-software. Ik begrijp, dat veel onderwijsinstellingen daadwerkelijk krap bij kas zitten, dus enige stimulerende werking van de diverse overheden zou mijns inziens meer dan op zijn plaats zijn!”

Pezy Group
Pezy Group realiseert state-of-the-art innovaties door samen te werken in multidisciplinaire teams: van strategie naar design, engineering en prototyping tot industrialisatie en sourcing. De grote groep creatieve en technische professionals vormen het kloppende hart van het bedrijf; zij vertegenwoordigen een breed scala aan expertises en competenties. De Pezy Group richt zich op het creëren van zinvolle en goed ontworpen merken, producten en machines. De diverse teams – opererend vanuit vestigingen in Eindhoven, Amsterdam, Houten, Groningen en Singapore – realiseren de ideeën van haar opdrachtgevers. Het vermogen om grote integrale projecten uit te voeren, onderscheidt de Pezy Group van haar concurrenten. De groep werk met een eigen in-housegereedschapsmakerij, een pilotfabriek en diverse testfaciliteiten. In de afgelopen eenentwintig jaar heeft de organisatie een uitstekende reputatie opgebouwd, in het bijzonder op het gebied van design en engineering van baanbrekende betrouwbare massa-consumentenproducten. www.pezygroup.com

Rob van Helvoirt (Pezy Group Eindhoven)
Managing Director Rob van Helvoirt van Pezy Group Eindhoven spreekt de hoop uit, dat de verregaande technologische ontwikkelingen op termijn niet ten koste zullen gaan van de positie van laaggeschoolden of personen met een arbeidsbeperking. “Ik doel dan bijvoorbeeld op de vele mensen die onder de Participatiewet vallen. Mensen die – vaak als dagbesteding – de meest uiteenlopende werkzaamheden, voornamelijk in de productie- en assemblagehoek, verrichten voor diverse bedrijven en organisaties. Ik zou het werkelijk doodzonde vinden als het werk van juist deze uiterst belangrijke doelgroep uiteindelijk gebukt zou gaan onder de opmars van de technologische vooruitgang. Als bedrijfsleven zullen we er mijns inziens dan ook alles aan moeten doen om ook voor hén relevant te blijven als werkgever. De eerlijkheid gebiedt overigens wel te zeggen, dat de huidige tendens van terugplaatsing van productiewerkzaamheden van lagelonenlanden naar Nederland in essentie natuurlijk van grote waarde kan blijken te zijn voor dergelijke enthousiaste vakmensen. Door re-shoring kunnen we kansen bieden aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De globalisering komt in een nieuwe fase; loonkosten alleen zijn niet langer zaligmakend. Bedrijven merken, dat offshoring vaak tot kwaliteitsverlies leidt, en dat er snel geleverd moet worden. Dicht bij huis produceren verhoogt de kwaliteit, vereenvoudigt het logistieke proces en maakt snel leveren derhalve mogelijk. Tevens is het milieutechnisch en sociaal-maatschappelijk bezien gewoon beter te verantwoorden. Bij Pezy Group hebben wij – als integraal productontwikkelaars – de opdracht om voor onze klanten producten te ontwikkelen die zij lokaal of eventueel continentaal kunnen, of beter gezegd wíllen, produceren. De productconstructie en bijbehorende productietechnieken moeten dermate goed worden doordacht, dat productie in een lagelonenland niets eens wordt overwogen! Overigens, ik wordt wel degelijk gesterkt door de uitspraak van Henk, dat juist ontwikkelingen op het gebied van robotica en mechatronica veel nieuwe banen zullen gaan opleveren. Zeker ook voor de mensen op de arbeidsmarkt die net even dat steuntje in de rug van ons allen nodig hebben.”

DE WATERMOLEN van Opwetten heeft haar absolute meerwaarde als één van de meest multifunctionele en sfeervolle horecagelegenheden in de regio in de afgelopen jaren reeds meer dan bewezen. Of u (een deel) van de unieke, eeuwenoude locatie nu wilt huren voor een (trouw)feest of vergadering of gewoon heerlijk wilt lunchen, dineren of borrelen... de enthousiaste medewerkers draaien hun hand niet om voor de veeleisende bezoeker.

Om de zakelijke mogelijkheden voor uw organisatie in kaart te brengen, neemt u geheel vrijblijvend contact op met Event Planner Ellis van Aken (ellis@dewatermolenvanopwetten.nl, 06 2183 6386).

DE WATERMOLEN van Opwetten is geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur. De keuken sluit doordeweeks om 21.00 uur en in het weekend om 21.30 uur. Telefonisch reserveren is gewenst. Op maandag is de locatie in principe gesloten, maar reserveringen en boekingen zijn op aanvraag mogelijk.

DE WATERMOLEN van Opwetten
Opwettenseweg 203
5674 AC Nuenen
T. (040) 263 6320
I. www.dewatermolenvanopwetten.nl
E. info@dewatermolenvanopwetten.nlbrasserie@dewatermolenvanopwetten.nlAnders denken, anders doen

Habufa: Succesvolle vernieuwers in de meubelindustrie

Pionieren en vernieuwingsdrang zit in de genen bij de familie Van den Bosch

... de Griek Chris Tzikas

easyNL in gesprek met...

Griekse expat snel wegwijs in Nederland.

De scanner die 100% veilige thuis echo's garandeert

Baby Scan verovert de wereld vanuit Veldhoven

Een geweldig apparaat om je zwangerschapstijd optimaal te beleven

Das Koerier & Logistics

Das goed geregeld!

Service tot ver over de landsgrenzen.

Ergon en J&M Logistics

Hou toch op met 'sociaal' ondernemen

Samenwerking Ergon en J&M Logistics werpt haar vruchten af.

EJA Zonwering

De schaduw in het zonnetje

Compleet assortiment, hoge kwaliteit, maatwerk, vakkundige montage