• Belangstelling Veiligheid Kleine Bedrijven groter dan verwacht
23 april 2010
23 apr 2010

Belangstelling Veiligheid Kleine Bedrijven groter dan verwacht

In nummer 191, 27 oktober 2009, berichtten wij u al dat er veel animo was voor de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven, maar de belangstelling is overweldigend gebleken. Het animo is zo groot dat eind januari 2010 door de overheid vastgesteld werd dat het budget voor de subsidie eigenlijk al op 4 december 2009 werd overschreden.

Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een fraudeonderzoek, wat niet helemaal volgens de regels is uitgevoerd. Een louche recherchebureau zou dan bijvoorbeeld kunnen beschikken over informatie, die niet op een legitieme wijze is verkregen of een heimelijke camera hebben gebruikt, terwijl dit in die omstandigheden niet toegelaten was. Op basis van de bevindingen van zo’n recherchebureau kan dan bijvoorbeeld besloten worden om een medewerker te ontslaan. Mocht dan tijdens de arbeidsrechtelijke procedure blijken dat het onderzoek niet deugdelijk is uitgevoerd, dan zou de rechter kunnen beslissen dat het ontslag onterecht is. Uiteraard is er dan een onwerkbare situatie ontstaan en kan het gevolg zijn dat de werknemer recht heeft op een afkoopsom. Behalve deze wrange kosten is het niet mogelijk om de schade van de fraude en de kosten van het recherchebureau te verhalen op de fraudeur. Hij is immers niet schuldig bevonden. Los van deze kosten kan de organisatie het u als facilitair manager kwalijk nemen dat u besloten hebt met het recherchebureau in zee te gaan. Omdat het immers geen alledaagse bezigheid is om zaken te doen met een recherchebureau hebben de meeste bedrijven daar ook niet meteen een aanspreekpunt voor. Hoe weet u nu of u een goede keuze maakt? In 2012 is Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB) begonnen met het ontwikkelen van een nieuw keurmerk. De BPOB bevordert onderlinge kennisoverdracht, advisering en professionalisering van de particuliere onderzoeksbureaus in Nederland. Het nieuwe keurmerk heeft deze doelstellingen vertaald van ambities naar realiteit. Namens staatssecretaris Veiligheid & Justitie, de heer Fred Teeven, werden onlangs de eerste keurmerken uitgereikt door mevrouw Marianne Niessink, plaatsvervangend directeur Rechtsbestel. Raaijmakers Risk Management was één van de bureaus die als eersten het keurmerk mochten ontvangen. Jos Raaijmakers licht toe waarom hij het keurmerk heeft aangevraagd. ‘Ik weet dat particuliere recherchebureaus bij (potentiële) klanten soms het imago hebben van c,owboys. Dit mag misschien in een ver verleden zo zijn geweest, maar recherchebureaus zijn onder meer gebonden aan privacyrichtlijnen en wettelijke verplichtingen. Het keurmerk, en de audit die daaraan verbonden is, gaan onder meer in op het volgen van die richtlijnen. Ook wordt er aandacht geschonken aan de fysieke beveiliging en de omgang met gegevens. Bovendien is permanente educatie een vereiste om het keurmerk te mogen behouden. Het is een waarborg dat netjes volgens wet- & regelgeving wordt gewerkt en dat wordt transparant gemaakt door het verkrijgen van het keurmerk. Mede doordat ik bij het ontwikkelen van het nieuwe keurmerk als lid van de klankbordgroep betrokken ben geweest, voelde ik me ook min of meer moreel verplicht om als één van de eersten het keurmerk te voeren. Ik wil met het keurmerk uitdragen dat ik een professioneel en gedegen recherchebureau voer.’

Zelfregulering
Tijdens de uitreiking van de eerste keurmerken werd namens staatssecretaris Teeven benadrukt dat de overheid veel waarde hecht aan zelfregulering binnen het bedrijfsleven. De BPOB werd hiermee gecomplimenteerd over de wijze waarop men het verhogen van de kwaliteit van recherchebureaus en het naleven van wettelijke verplichtingen heeft vormgegeven. Het recherchebureau dat het keurmerk aan wil vragen, moet tenminste één jaar lid zijn van BPOB. Het lidmaatschap van BPOB waarborgt al dat het bureau beschikt over een toelating van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zoals dat geëist is in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zonder deze toelating en inschrijving is het niet mogelijk om lid te worden van BPOB. Het recherchebureau verricht een self-assessment, de zogeheten bedrijfsscan, die ontwikkeld is door BPOB. Tijdens deze bedrijfsscan wordt meteen duidelijk of het recherchebureau voldoet aan de criteria voor het keurmerk. Als het recherchebureau overtuigd is dat men er aan voldoet, stuurt men de bedrijfsscan en de aanvraag voor het keurmerk in. De BPOB stuurt de bedrijfsscan en de aanvraag door naar Stichting N’Lloyd, die vervolgens een audit inplant met het recherchebureau. Hiervoor is gekozen omdat BPOB neutraal wil blijven in het verstrekken van het keurmerk. Stichting N’Lloyd bestaat uit gerenommeerde personen uit de wereld van beveiliging en recherche en is houder van onder meer het register Keurmerk BPOB. Tijdens de audit wordt het recherchebureau stevig aan de tand gevoeld over de ingevulde bedrijfsscan. De auditors moeten met fysieke controles van documenten, (beveiligings)apparatuur en verbale toelichtingen overtuigd worden van de eerlijkheid van de eerder gegeven antwoorden. Pas als op alle onderdelen van de bedrijfsscan een positief resultaat wordt gescoord, wordt het keurmerk verstrekt. Na verstrekking van het keurmerk moet het recherchebureau blijven werken aan zijn kwaliteit. Jaarlijks moet de bedrijfsscan uitgevoerd worden om te bepalen of het bedrijf nog steeds voldoet aan de gestelde criteria, de houder van het keurmerk moet aantoonbaar voldoen aan permanente educatie. Na drie jaren verloopt het keurmerk en dient het recherchebureau een nieuwe aanvraag in te dienen om het keurmerk te behouden. Er wordt dan uiteraard weer door Stichting N’Lloyd getoetst of het bureau inderdaad voldoet aan de criteria van het keurmerk. In de toekomst zullen publieke-private samenwerkingen tussen (lokale) overheden en particuliere recherchebureaus verder uitgewerkt worden. Het beschikken over een keurmerk zal één van de eisen zijn om als recherchebureau aan zo’n samenwerking deel te mogen nemen. Hiermee wordt het gewicht van het keurmerk benadrukt. Los van het keurmerk heeft de BPOB een gedragscode voor haar leden geïntroduceerd. Het naleven van deze gedragscode is verplicht om lid te blijven van de branchevereniging. Behalve de overheidscontrole, geregeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, zorgt de gedragscode onder meer voor een zelfopgelegde sociale controle tussen beroepsbeoefenaars van particuliere recherche. Ook hiermee bereikt BPOB een verdere professionalisering van het beroep. Als particulier rechercheur kun je niet alle expertises in huis hebben. Sommigen zijn nu eenmaal beter in technische onderzoeken en anderen in tactische onderzoeken. Ook het bepalen van de benodigde expertise van een recherchebureau is voor een buitenstaander moeilijk. Jos Raaijmakers licht dit ook toe: ‘Door mijn lidmaatschap van BPOB beschik ik over een netwerk van meer dan 60 ervaren particuliere rechercheurs, ieder met hun eigen expertise en ervaring. Als ik tijdens een onderzoek stuit op een benodigde expertise waar ik zelf niet over beschik, dan kan ik uit dat netwerk een expert kiezen, die een gedeelte van het onderzoek uitvoert. Een voorbeeld daarvan is een digitaal forensisch onderzoek om bijvoorbeeld aan te tonen dat een specifiek document op een bepaalde computer is aangemaakt. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld aan te tonen wie verantwoordelijk is voor een bedreiging of een declaratiefraude. Ik beschik zelf niet over deze expertise, maar kan uit mijn netwerk zo enkele onderzoekers benaderen om dit deel voor mij uit te voeren. Voor de klant betekent dit dat hij over de juiste onderzoeker voor zijn probleem beschikt. Bovendien zorgen de lezingen binnen de branchevereniging voor het vergroten van mijn eigen expertise.’Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’