• Blijf met uw brandmelders uit de (financiële) brand
29 juni 2015
29 jun 2015

De nieuwe regelgeving betreffende brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zorgt voor veel onduidelijkheid en kan hoge kosten met zich meebrengen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de eigenaar, gebruiker en/of beheerder van een pand verplicht te voldoen aan de nieuwe inspectienormen.

Blijf met uw brandmelders uit de (financiële) brand

De nieuwe regelgeving betreffende brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zorgt voor veel onduidelijkheid en kan hoge kosten met zich meebrengen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de eigenaar, gebruiker en/of beheerder van een pand verplicht te voldoen aan de nieuwe inspectienormen. Lang niet voor iedereen van hen is duidelijk om welke normen het nu precies gaat, wat de valkuilen bij aanvraag van een inspectiecertificaat zijn en – vooral hoe zij kunnen voorkomen dat zij onnodig grote uitgaven doen. Een ontnuchterende kijk op de nieuwe regelgeving.

Regelmatig wordt in de media aandacht besteed aan calamiteiten die zich hebben voorgedaan bij bedrijven of instellingen. Hadden deze calamiteiten voorkomen kunnen worden? In veel gevallen wel, maar dan had het bedrijf wel volledig op de hoogte moeten zijn geweest van de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, toegepaste materialen en organisatorische preventie. Het begint uiteraard met goed advies om tot verbeteringen van het veiligheidsniveau te komen. Echter alleen door een advies zal de calamiteit zich niet af laten schrikken. Ook de uitvoering van de voorgestelde verbeterpunten moet bijdragen aan een optimaal veiligheidsniveau.

Goed hoeft niet in alle gevallen duur te zijn en goedkoop is niet altijd goed. Een juiste afweging van kosten en baten, gebaseerd op wet- en regelgeving, moet vast onderdeel van het advies zijn. Tijdens het veiligheidsproces wordt veel aandacht geschonken aan het afdekken van de, niet door bouwkundige of elektrotechnische maatregelen, af te dekken risico’s (restrisico’s genaamd). Door het opzetten van een gedegen noodorganisatie kunnen gelijkwaardige oplossingen gecreëerd worden. Veelal zijn de organisatorische oplossingen snel in te voeren en goedkoper dan de bouwkundige of elektrotechnische maatregelen. Dit levert voor bedrijven keuzevrijheid op en kan kostenbesparingen met zich meebrengen.
Bij de planmatige onderbouwing gaat het in het bijzonder over het opstellen van onder andere bhv-beleidsplannen, ontruimingsplannen, tekenwerk enzovoort, inclusief de bijbehorende bhv-)opleidingen en oefeningen. Vooral het laatste onderdeel zal haar nut in de praktijk bewijzen. Door de oefeningen te baseren op de risico’s binnen het bedrijf of de instelling ontstaat het, door de wetgever vereiste, maatwerk. De gehele planvorming wordt eveneens opgenomen in digitale beheerssystemen die al aanwezig zijn, of anders met de ondersteuning van adviseurs opgezet kunnen worden. Het is vooral van belang dat facilitair managers of technisch beheerders zich niet blind staren op het verkrijgen van het benodigde inspectiecertificaat. Of dat zij zonder meer over gaan tot het uitvoeren van alle aanpassingen, die bij een inspectie naar boven komen, gooit Marcel van Amerongen van Vlampunt brandpreventie en brandwachten de knuppel in het hoenderhok: “Hoogste prioriteit heeft nog altijd de functionaliteit van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Staar je daarom niet blind op een stuk papier, dat papiertje zegt niet zoveel”, aldus de adviseur met ruim vijftien jaar ervaring in het adviseren over brandveiligheid en gespecialiseerd in het bedenken van kostenbesparende maatregelen en oplossingen.

Onnodige kosten
Nu de nieuwe regelgeving van kracht is, constateert hij dat veel organisaties onnodige kosten maken. “Organisaties vragen een inspectiecertificaat aan, terwijl vaak op voorhand al valt in te schatten dat de kans dat die ook direct wordt afgegeven, klein is. Het aanvragen van een inspectiecertificaat kost voor een middelgrote organisatie met meerdere panden al snel duizend euro gemiddeld per gebouw. Wanneer je van te voren al kunt zien aankomen dat je het certificaat toch niet krijgt, is dat weggegooid geld”, aldus Van Amerongen, die de hoge kosten voor het verkrijgen van het certificaat verklaart uit de verplichting om de inspectie te laten uitvoeren door een geaccrediteerde instelling. Daarnaast moet er bij de inspectie ook altijd een installateur of beheerder brandmeldinstallatie aanwezig zijn. Dit kan iemand zijn van binnen de organisatie, of een extern persoon. De kosten hiervan komen bovenop het standaard jaarlijks onderhoud.

Een andere grote kostenpost, waar veel op te besparen valt, zijn de kosten voor noodzakelijke aanpassingen die uit het inspectierapport rollen. Rapporten waarin de ‘gebreken’ keurig opgesomd staan en gepresenteerd worden als noodzakelijke aanpassingen zijn de adviseur een doorn in het oog, want welke aanpassingen zijn echt nodig en welke gewenst: “Omtrent de nieuwe regelgeving zijn veel onduidelijkheden. Bij installatiebureaus, maar ook bij de inspectie-instellingen zelf zijn er nog (veel) vraagtekens.” Als voorbeeld noemt hij de term ‘risicoruimte’, die op meerdere manieren valt te interpreteren: “Een kleine ruimte voorzien van een boiler is volgens de meeste inzichten al een risicoruimte (in verband met een aanwezige ontstekingsbron) en hiervoor is een rookmelder noodzakelijk. Dat betekent dat je aanpassingen moet doen in de installaties. Soms brengt dat hoge kosten met zich mee, zonder dat het extra functionaliteit biedt. Ik zoek dan liever naar een andere, goedkopere maar uiteraard veilige oplossing”, zegt Van Amerongen, die daarom naast zijn adviezen over brandmeldinstallaties ook het advies geeft om niet zomaar klakkeloos alles aan te nemen van ‘het bevoegd gezag’ (brandweer, inspectie etc.).

Gezond verstand
Uiteraard roept zijn advies de vraag op wat dan wijsheid is? Is een second opinion dé oplossing? Niet volgens Van Amerongen: “Neen, want dan zijn er vaak al hoge kosten gemaakt voor het aanvragen van het certificaat. Dat kan variëren van € 700,00 tot enkele duizenden euro’s voor organisaties met meerdere panden. Zoals voor zoveel zaken geldt: voorkomen is beter dan genezen. En in dit geval levert dat bijna altijd een kostenbesparing op.”

Omdat de inspectie enkel uitgevoerd mag worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling is het voor facilitair managers en gebouwbeheerders verstandig om een inspecteur niet te laten komen als het bedrijf of zijn gebouw er nog niet klaar voor is. Beter is het dan eerst een deskundige de situatie te laten beoordelen, die de markt kent en op de hoogte is van alle wetswijzigingen en eisen als het gaat om, onder andere, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Deze bekijkt en beoordeelt de onderhoudsrapporten en -logboeken, en kan aangeven of er nog aanpassingen gedaan moeten, vóórdat de aanvraag voor een inspectiecertificaat wordt ingediend. “Belangrijk is dat een klant niet voor verrassingen komt te staan en dat de rapporten en logboeken in orde zijn. Het uiteindelijke inspectierapport bestaat uit constateringen, op basis waarvan een installateur vaak een offerte maakt”, aldus. Van Amerongen, die zelf zulke rapporten beoordeelt op redelijkheid en de offerte op prijs. Pas dan legt hij alles voor aan zijn klant.

Documentatie op orde
Documentatie die niet op orde is of onvolledig vormt de grootste financiële valkuil. Een inspecteur wil deze van te voren inzien. De specialist adviseert dan ook deze digitaal te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal online logboek, zodat de inspecteur deze vanaf zijn bureau kan inzien. Dat scheelt tijd en geld. Bijkomend voordeel is, dat een goede en volledige documentatie voor de organisatie zelf ook direct inzicht in wat er wel en niet ‘goed’ is.

Máár de ervaring leert, dat veel documentatie niet compleet is. Vooral documentatie die informatie bevat over de wijze waarop een installatie is aangesloten. Ook het logboek, waarin het onderhoud wordt bijgehouden, is vaak onvolledig. Voor een installateur of inspecteur is het dan lastig te beoordelen of een installatie aan de huidige normen voldoet. “Zorg dat je logboek weer compleet is, is dus het advies. Daar zijn tegenwoordig verschillende digitale oplossingen voor. Logboeken die bijvoorbeeld een up-to-date inzicht geven in de status van de brandveiligheid. Een aantal bevat ook informatie over de nieuwste regelgeving en standaard rapportages die door installateurs, inspectie en het management te gebruiken zijn voor controles, onderhoud en beheer”, aldus Van Amerongen.

Een aansprekend voorbeeld vermeldt hij € 30.000,00 aan besparing, die hij onlangs bij een bedrijf wist te realiseren door voorafgaand aan de inspectie de meest noodzakelijke aanpassingen in kaart te brengen en de documentatie op orde te brengen. “Dat geld kan de klant nu gebruiken om alle tekortkomingen boven water te krijgen, een plan van aanpak op te stellen, en de noodzakelijke aanpassingen te realiseren. Bijvoorbeeld in zaken als bedrijfshulpverlening, ontruimingsplannen en oefeningen of in de brandbeveiligingsinstallaties zelf. Zeker als je weet dat je het certificaat toch niet krijgt zonder de noodzakelijke aanpassingen. Wanneer je als organisatie kunt aantonen dat je bezig bent met het optimaliseren van je brandbeveiligingsinstallaties en dit vastlegt in een plan van aanpak dan krijg je vaak wel de tijd om een en ander aan te passen. Uiteraard geldt dat niet oneindig. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de installaties goed functioneren, anders heb je toch nog een probleem”, aldus Van Amerongen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’