• Cel dreigt voor eigenaar van brandonveilig gebouw
06 juni 2014
06 jun 2014

Cel dreigt voor eigenaar van brandonveilig gebouw

Naar aanleiding van verschillende branden en de gevolgen ervan vindt BBN Brandveilig Bouwen het van belang gebouweigenaren nog eens nadrukkelijk te informeren over hun verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Eigenaren van gebouwen realiseren zich veelal niet of onvoldoende dat zij verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van brand. Zeker als blijkt dat niet voldoende maatregelen zijn getroffen tegen brand en de verspreiding daarvan. Naast brandschade, persoonlijk letsel of -in het ergste geval- dodelijke slachtoffers kan een brand ook voor de gebouweigenaar persoonlijk desastreuze gevolgen hebben. De gebouweigenaar wordt mogelijk aansprakelijk gesteld, vervolgd en in het uiterste geval zelfs in de cel gegooid.

De gebouweigenaar is eindverantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheid. Vandaar dat hij moet zorgen voor bouwkundige brandveiligheid, van idee van het pand tot en met gebruik. De essentiële bouwkundige controlepunten zijn een houvast en bieden een uitgebreide checklist om vragen te stellen aan de adviseur, architect en leverancier. De argumenten hiervoor zijn dat:
1.    De gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen in zijn pand
2.    Brandveiligheid cruciaal is om het primaire proces van de organisatie die het pand gebruikt uit te voeren.     
3.    Voorkomen van schade bij de buren. Bij onvoldoende bouwkundige borging van de brandveilige compartimentering lopen de buren gevaar, en vice versa, u loopt brandgevaar voor brandoverslag vanuit de buren.

Argument 1
De letterlijke tekst van Artikel 1 a van de woningwet luidt: ‘De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.’ De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk voor de voortdurende veiligheid van de mensen in zijn pand. Dat houdt dus in de werknemers maar ook de bezoekers van het pand. De bal licht daarmee wettelijk op het bord van de gebouweigenaar en aan degene aan wie deze een deel van zijn verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft, namelijk de gebouwbeheerder.
Kijken we naar de taken van facilitair management dan is dat toch in de eerste plaats zorg dragen dat de hygiëne factoren voor werknemers goed zijn ingevuld. Veiligheid is daarbij een eerste primaire behoefte. Dat geeft een extra argument om deze wettelijke verplichting zorgvuldig in te vullen.
Dat die zorgplicht serieus moet worden genomen en ertoe moet leiden dat in risico volle situaties extra maatregelen worden genomen blijkt bijvoorbeeld uit de situatie bij geestelijke gezondheids zorginstelling Rivierduinen. Bij een brand zijn daar 3 mensen overleden. Conclusie uit het onderzoeksrapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid is: ‘Zorginstellingen richten zich met hun brandveiligheidsbeleid op het voldoen aan wet- en regelgeving, dit leidt er niet toe dat instellingen brandveiligheidsmaatregelen afstemmen op de mate van de zelfredzaamheid van patiënten.’ Het volledige rapport is te downloaden van de site onderzoeksraad.nl. Waar het voor dit betoog om gaat is dat de gebouweigenaar dus vanuit een risico-inventarisatie van zijn gebouw en het gebruik ervan moet bezien welke maatregelen hij moet nemen voor brandveiligheid. In dit artikel concentreer ik me daarbij op bouwkundige maatregelen. Natuurlijk moeten die in samenhang met het gebruik en de installaties worden bezien maar het fundament is en blijft het gebouw zelf. Het mooie is dat veel van de bouwmaterialen getest zijn bij een geaccrediteerd brandlaboratorium. Producten die op deze manier zijn getest zijn als ze volgens montage en gebruiksvoorschrift van de fabrikant zijn aangebracht en onderhouden aantoonbaar voldoen aan de prestatie. Een gebouweigenaar kan hier gemakkelijk vragen over stellen; vraag naar het testrapport en check of de deur, de wand, de doorvoering en het brandwerend glas goed geplaatst zijn en op zijn minst de vereiste prestatie behalen. Het kan wel goed; bij veel leveranciers en bbn leden zijn geteste dakwand-aansluitingen op te vragen.

Argument 2
Wat betekent het voor een ziekenhuis als de operatiezalen maandenlang niet gebruikt kunnen worden. Wat betekent het voor een school als de leslokalen niet gebruikt kunnen worden? Forse verstoringen en maandenlang niet kunnen functioneren. De schades die geleden worden zijn vaak niet breed bekend en de vraag is of iedere organisatie ze wel gedetailleerd in kaart brengt. Maar wel kun je stellen dat als een groot academisch ziekenhuis maandenlang niet kan functioneren er een schade ontstaat van honderden miljoenen. Voor andere organisaties geldt dat de kosten uiteindelijk op een vergelijkbare manier erg hoog kunnen oplopen.  Bij een brandonveilige situatie wordt het gevoel van veiligheid van de gebruikers van het pand  aangetast. Alleen daarom al zou een gebouweigenaar/beheerder moeten voorkomen dat er brand uitbreekt en vergaande maatregelen moeten nemen om de brand binnen compartimenten te houden en in idee, ontwerp scherp te sturen op brandveiligheid. Je hoeft geen technisch tekenaar te zijn om bijvoorbeeld te kunnen zien dat het niet handig is een brandwerende wand zodanig te plaatsen dat het cateringpersoneel constant langs die brandwerende deur gaat. Of een deur in een vluchtroute opengaat tegen de looprichting in. De gebouweigenaar is steeds in positie om te eisen dat het wel brandveilig en brandveilig te gebruiken, wordt uitgevoerd.
Zo belde mij laatst iemand van de technische commissie van een appartementencomplex. Hij vroeg naar de brandwerendheid van de deuren van de parkeergarage. Die parkeergarage ligt onder het appartementencomplex. De brandwerendheid van de deuren was niet duidelijk, alle reden om te vragen om het testrapport van de deuren en na te gaan of te laten gaan of ze gemonteerd zijn volgens voorschrift van de fabrikant. Maar vroeg ik, een parkeergarage onder uw appartement, dus onder uw slaapkamer dus onder uw bed bij wijze van spreke; weet u wel zeker dat al de doorvoeringen goed zijn aangebracht en – sterker nog – steeds goed zitten? Voor hem volop aanleiding om met het boekje essentiële controlepunten vragen te gaan stellen aan leveranciers en het pand eens kritisch door te lopen.

Argument 3
Voorkomen schade voor de buren. Rook, en in het slechtste geval ook nog brandoverslag, is een van de risico’s die je loopt bij brandonveilige scheidingen tussen jouw gebouw en dat van je buren. Om een idee te geven, veelal geldt een minimum prestatie-eis tussen woningscheidende wanden van een uur. Dat is het minimum. Het wekt dan ook de nodige verbazing als er situaties zijn waar binnen een uur een aantal panden in de brand staan.  Je zou kunnen zeggen dat bescherming van de buren een overheidstaak is, maar toch zou u een buurman willen hebben die uw belang terzijde legt? Bovendien zou je buurman je aansprakelijk kunnen stellen voor zijn schade door brand. In deze optiek zou bouwkundige brandpreventie gewoon onderdeel moeten zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want hoe maatschappelijk opereert een organisatie als het de veiligheid van de buren en buurt veronachtzaamt?

Brandweer?
Maar de brandweer controleert toch op brandveiligheid en ik heb toch een vergunning? Ja, de brandweer controleert in opdracht van bouw en woningtoezicht. Zij doet dat steekproefsgewijs en per gemeente verschilt de grootte van de steekproef. Over het algemeen kan gezegd worden dat de hoeveelheid controles afneemt. Dus afnemende handhaving door brandweer en bouw en woningtoezicht, vooral door bezuinigingen. Op grond van de adviezen van de brandweer kan bouw en woningtoezicht ingrijpen en in het ergste geval zaken als gebruiksvergunning intrekken. Echter, de gebouweigenaar blijft eindverantwoordelijk en zou zelfs de brandweer dankbaar moeten zijn voor het controleren zodat gebreken tijdig boven tafel komen en ingegrepen kan worden en de brandveiligheid van het gebouw kan worden verbeterd.
De gebouweigenaar is wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in zijn pand, heeft een brandveilig pand nodig voor het uitvoeren voor zijn eigen primaire proces of dat van de gebruiker van het pand en aantoonbare brandveiligheid is ook iets dat buren naar elkaar toe hebben. Met brandonveilige scheidingen breng je buren in gevaar (en je buren jou..) Dus zorg dat u een aantoonbaar brandveilig gebouw heeft en behoudt zodat u niet ongewild naast die roofovervaller komt te zitten.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’