• Brandscheiding: watermist bij DHV
17 juni 2012
17 jun 2012

Bestaande gebouwen voldoen vaak niet aan de huidige wetgeving, omdat die continu verandert. Voor de veiligheid moeten deze gebouwen worden aangepast. Op het gebied van brandveiligheid geeft dit nog vaak problemen. Moderne installaties die veel ruimte in beslag nemen doen nuttig gebruiksoppervlakte verloren gaan. Bij de renovatie van het hoofdkantoor van DHV, heeft het advies- en ingenieursbureau gezocht naar een mogelijkheid om dynamische brandscheidingen aan te brengen om het open karakter te bewaren en een brandveilig gebouw te realiseren. Het gerenoveerde hoofdkantoor maakt daarbij gebruik van watermist.

Brandscheiding: watermist bij DHV

Bestaande gebouwen voldoen vaak niet aan de huidige wetgeving, omdat die continu verandert. Voor de veiligheid moeten deze gebouwen worden aangepast. Op het gebied van brandveiligheid geeft dit nog vaak problemen. Moderne installaties die veel ruimte in beslag nemen doen nuttig gebruiksoppervlakte verloren gaan. Bij de renovatie van het hoofdkantoor van DHV, heeft het advies- en ingenieursbureau gezocht naar een mogelijkheid om dynamische brandscheidingen aan te brengen om het open karakter te bewaren en een brandveilig gebouw te realiseren. Het gerenoveerde hoofdkantoor maakt daarbij gebruik van watermist.

Het hoofdkantoor van DHV is begin jaren 70 gebouwd. Bij het ontwerp heeft architect D. Zuiderhoek gekozen voor grote, open kantoortuinen. De architectuur is een vorm van structuralisme met een zeshoek als basisvorm. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen, met in totaal vijf kantoorvloeren op de verdiepingen. Centraal in het gebouw bevindt zich een grote hal met binnentuinen. Het pand bestaat uit 32 zeshoeken per kantoorvloer, die onderling niet fysiek van elkaar zijn gescheiden. De openheid van de kantoortuinen is in het hele gebouw zichtbaar door het ontbreken van wanden. De constructie van het gebouw is licht uitgevoerd met een minimale hoeveelheid materiaaltoepassing. Het heeft relatief weinig geveloppervlak en juist veel dakoppervlak.

Duurzame renovatie
Zowel de gebouwschil als de installaties waren verouderd. Het gebouw bood na bijna 40 jaar nog steeds een zeer veilig, gezond en prettig werkklimaat voor de werknemers maar voldeed op het gebied van brandbeheersing niet meer aan de hedendaagse eisen. Het vluchten uit het gebouw was geen probleem in geval van brand, maar de verdeling in brandcompartimenten was niet aanwezig. Door de grote open ruimten, met open verbindingen, vormen de kantoorvloeren samen één groot brandcompartiment. DHV heeft de afweging gemaakt tussen renovatie, verhuizen of nieuwbouw op de positie van het bestaande gebouw. De keuze is gevallen op een duurzame renovatie. Hierdoor blijft veel materiaal bespaard en haalt het bedrijf, met een marktconform budget, het maximale resultaat wat betreft waarde van het vastgoed, veiligheid, onderhoud, comfort en energiebesparing. Een multidisciplinair team van DHV (architect, installatieadviseurs, bouwfysici, brandveiligheidsadviseurs, bouwkundigen en facilitair manager) is vervolgens een ontwerptraject begonnen. In overleg met de brandweer heeft DHV gezocht naar een ontwerp, dat de beheersbaarheid van brand garandeert conform de huidige eisen voor bestaande gebouwen. Omdat de toepassing nieuw is, bestaat geen sluitende regelgeving en is in overleg met de inspectie-instelling en de brandweer bepaald hoe we hier mee omgaan. Architect Roel Brouwers, verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp van het kantoor, heeft gevraagd om een elegante oplossing voor de scheiding van de brandcompartimenten van het gebouw, waarmee het open karakter zo veel mogelijk behouden blijft. Het open karakter komt naar voren door een nieuwe, transparante gevel, waardoor veel daglicht op de vloeren komt.

Brandbeheersing in open omgeving
Om aan zijn wens tegemoet te komen, zijn verschillende opties onderzocht. Denk aan een sprinklersysteem, compartimentering door middel van glazen wanden of het plaatsen van valschermen. Alle opties hadden veel nadelen door bijvoorbeeld het materiaalgebruik, hoge kosten voor investering en onderhoud, groot ruimtebeslag of beperking van het open karakter van het gebouw. DHV is uiteindelijk tot een ontwerp van dynamische brandscheiding gekomen op basis van een watermistsysteem onder hoge druk in de open delen van het gebouw. In het gebouw worden brandcompartimenten aangebracht met een maximale grootte van 2.000 m2 b.v.o. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit en is de beheersbaarheid van brand conform de wetgeving. Rookmelders in een brandcompartiment sturen het watermistsysteem aan. Bij het aanspreken van de eerste brandmelder moet het gebouw worden ontruimd. Bij het aanspreken van de tweede melder treedt de dynamische brandscheiding in werking. In het geval van een calamiteit worden de betreffende sectieafsluiters geopend en transporteert een pomp de gewenste hoeveelheid water, onder een druk van 100 bar, naar nozzles in het plafond. De nozzles bevinden aan de rand van elk brandcompartiment. Hierdoor ontstaat een nevel van waterdruppels, een waterscherm dus, tussen het compartiment waar de brand woedt en de overige gebouwdelen. Bij een calamiteit moet een volledig gesloten watermistscherm ontstaan op de plaats van de brandcompartimenten. Daardoor blijft de brand beperkt en blijft de temperatuur buiten het brandcompartiment acceptabel.

Beperkte gevolgschade
Het voordeel van watermist ten opzichte van andere systemen is de beperkte gevolgschade. Door de beperkte hoeveelheid water ontstaat minder waterschade. Daarnaast geeft watermist geen belemmering voor het vluchten. Door een watermistscheiding kan gevlucht worden zonder dat dit effect heeft op de gezondheid van een persoon. Voor de opstelling van het watermistsysteem is een kleinere ruimte nodig dan voor een regulier sprinklersysteem. In de kelder van het hoofdkantoor van DHV staan een pompunit en een buffertank. De pompunit heeft een tank met een capaciteit van 1,2 m3 water om het systeem direct te voorzien van water. Deze tank wordt bij activering van het systeem gevuld vanuit een buffertank van 12 m3 water. De totale hoeveelheid water is voldoende om het systeem 30 minuten te laten functioneren. Deze leidingdiameters kunnen eenvoudig in bestaande gebouwen worden aangebracht zonder aanpassingen aan de constructie. Per sectie is één leiding aangebracht, waar de nozzles op zijn aangesloten. Het hele systeem is een droog systeem waardoor er geen kans op lekkage is. Dit heeft ook een voordeel voor de belasting van de constructie. Doordat de leidingen niet zijn gevuld met water kunnen deze eenvoudig aan bestaande constructies worden gekoppeld zonder aanvullende voorzieningen.

Effectmeting
Een dergelijk systeem wordt echter nog nergens toegepast in deze vorm, waardoor onduidelijk was wat het exacte effect van de nevel op rook en vuur is. Om aan te tonen dat deze oplossing voldoet, heeft DHV samen met de aannemer, brandweer, R2B en Efectis brandtesten uitgevoerd. Daarbij zijn metingen uitgevoerd om aan te tonen dat de installatie resulteert in een gelijkwaardige oplossing als een fysieke scheiding. Belangrijke beoordelingscriteria hebben betrekking op temperaturen aan de koude zijde van het scherm, de stralingsintensiteit aan de koude zijde en de vlamdoorslag. Op basis van de proeven wordt eveneens de uiteindelijke configuratie van nozzels bepaald. Dit is belangrijk voor de intensiteit van de watermist. Bij een te lage intensiteit zijn de positieve effecten van de watermist immers te beperkt om aan de beoordelingscriteria te voldoen. In een gecontroleerde omgeving bij Efectis is de situatie van het kantoor van DHV nagebouwd. In overleg met de brandweer Amersfoort hebben de betrokkenen een brandscenario opgesteld, waarin de opstelling, de hoeveelheid en het soort brandbaar materiaal beschreven staan. Efectis heeft aan de hand van deze uitgangspunten een testplan opgesteld. Daarbij heeft het ook vastgelegd waar en hoe metingen moeten plaatsvinden om de conformiteit aan te tonen. Daarbij is de brandlast in de kantooromgeving van DHV als maat genomen. Efectis heeft deze brandlast vertaald naar een hoeveelheid hout om een vergelijkbare situatie te creëren tijdens de test. Het uiteindelijke doel van de test is om een conformiteitverklaring voor brand- en rookdoorslag te krijgen, waarbij de gelijkwaardigheid is vastgesteld. Naast de aanleg van de dynamische brandcompartimentering heeft DHV, in overleg met de brandweer, in alle bouwdelen een droge blusleiding onder hoge druk aangebracht. Met behulp van het hogedruksysteem kan de brandweer gedurende langere tijd blussen met in het blusvoertuig aanwezig water. Daardoor is er meer tijd om een permanente watervoorziening op te bouwen. Het voordeel hiervan is dat geen controle hoeft te worden uitgevoerd op het gesloten zijn van de aansluitpunten en er is minder materiaal nodig voor de installatie. De buizen zijn veel kleiner en de koppelingen op de verdiepingen kunnen alleen open door een slang aan te sluiten. Deze slang weegt minder waardoor de belasting van brandweerlieden ook minder is en het ruimte beslag in een gebouw beperkt blijft.

Conclusie
Watermist is een goed alternatief is voor fysieke brandscheidingen in het hoofdkantoor van DHV. De investering is lager, de installatie eenvoudig in te passen is in het bestaande gebouw, vluchtveiligheid wordt vergroot én er ontstaat minder gevolgschade bij een calamiteit of storing. De dynamische brandscheiding is een brandscheiding waar een persoon doorheen kan vluchten zonder gevolgen. Bij het vluchten hoeven geen deuren worden geopend of andere handelingen verricht om een doorgang te verkrijgen. Een dynamische brandscheiding op basis van watermist is een goede scheiding die voordelen levert voor de gebouwbeheerder en voor de gebouweigenaar.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’