• Gewijzigde brandregelgeving en de gevolgen voor de eindgebruiker
18 juni 2013
18 jun 2013

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In dit Bouwbesluit wordt onder meer verwezen naar certificatie- en inspectieschema’s. Parallel aan het tot stand komen van het nieuwe Bouwbesluit is ook het initiatief van de brandweer ontwikkeld om tot een drastische reductie van het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen te komen, het project (S)TOOM. Dit artikel geeft de gevolgen van de wijzigingen in wet- en regelgeving en de nieuwe instelling van de brandweer weer. Ondanks de toezegging om de administratieve lastendruk en de daarmee samenhangende kosten te reduceren, kan het Bouwbesluit 2012 voor de eindgebruiker van een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem namelijk kostenverhogend werken.

Gewijzigde brandregelgeving en de gevolgen voor de eindgebruiker

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In dit Bouwbesluit wordt onder meer verwezen naar certificatie- en inspectieschema’s. Parallel aan het tot stand komen van het nieuwe Bouwbesluit is ook het initiatief van de brandweer ontwikkeld om tot een drastische reductie van het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen te komen, het project (S)TOOM. Dit artikel geeft de gevolgen van de wijzigingen in wet- en regelgeving en de nieuwe instelling van de brandweer weer. Ondanks de toezegging om de administratieve lastendruk en de daarmee samenhangende kosten te reduceren, kan het Bouwbesluit 2012 voor de eindgebruiker van een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem namelijk kostenverhogend werken.

Op 29 augustus 2011 heeft de Nederlandse regering nieuwe voorschriften vastgesteld met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Dit besluit staat bekend onder de naam Bouwbesluit 2012 en is op 1 april van dat jaar in werking getreden. Iedereen die actief betrokken is bij de bouw zal dit zeker niet zijn ontgaan. Voor degenen die zich uitsluitend met het gebruik van bouwwerken bezighouden, lijkt het soms alsof de nieuwe voorschriften en regels voor hen geen gevolgen hebben. Dit is echter niet het geval; ook gebruikers van bestaande bouwwerken zullen zich moeten aanpassen aan de praktische gevolgen van de veranderde regels. De inhoud van het Bouwbesluit 2012 past in een trend die al een aantal jaren geleden in gang is gezet, namelijk die van de zich steeds verder terugtrekkende overheid. Ondanks het feit dat veiligheid één van de kerntaken is van onze overheid, zien we steeds meer dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers, organisaties en bedrijven verschuift naar u als individu of organisatie. De belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ten opzichte van het Bouwbesluit 2003 betreffen een betere afstemming tussen het Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit. Ook de eerder gedane belofte door het kabinet om de regeldruk te verminderen, wordt hierin waargemaakt. Daarnaast zijn de leesbaarheid en de toegankelijkheid verbeterd en zijn er nieuwe begrippen geïntroduceerd.

Belangrijke wijzigingen
Naast wijzigingen op een aantal technische vlakken, zoals energie- en milieuprestatienormen, zijn er ook belangrijke wijzigingen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit blijkt dat het aantal installaties dat nog verplicht een doormelding naar de brandweer moet hebben conform NEN2535, wordt teruggebracht van 26 gebruiksfuncties tot 8 gebruiksfuncties. Zo blijft de doormelding alleen verplicht voor gebouwen waarin zich niet of minder zelfredzame personen bevinden, zoals bepaalde zorgclusterwoningen, groepszorgwoningen, gebouwen voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar, gebouwen met een celfunctie en die met een gezondheidszorgfunctie. Dit betekent dat alle gebouwen met een andere dan bovengenoemde functie in de toekomst geen doormelding meer naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer krijgen en dat de doormelding van gebouwen die momenteel wel doormelden naar de RAC, verwijderd zal worden.

Project (S)TOOM
Het aantal onechte en ongewenste brandalarmen, door het Centraal Bureau voor de Statistiek ‘loze’ alarmmeldingen genoemd, bedroeg in 2011 ruim 66.000 stuks op ruim 107.000 meldingen in totaal. Dit is een percentage van bijna 62 procent. Hiervan werd 90 procent veroorzaakt door een brandmeldinstallatie. Na een daling sinds 2008 is het aantal ‘loze’ meldingen in 2011 voor het eerst weer gestegen. Het aantal meldingen is al jaren veel te hoog en de brandweer beoogt met een structurele aanpak het aantal ‘loze’ meldingen binnen 5 jaar met 50 procent terug te dringen. Zij heeft daarom het initiatief genomen voor het project (S)TOOM, wat staat voor (Structureel) Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen. Hierin zijn onder meer maatregelen opgenomen om tot een betere registratie van meldingen te komen, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de oorzaken.

Verificatie van meldingen
Regionale en Particuliere Alarm Centrales (PAC) moeten eerst de meldingen verifiëren voordat er wordt uitgerukt. De brandweer verwacht dat het aantal onnodige uitrukken sterk zal dalen met het van kracht worden van het nieuwe Bouwbesluit. Dit betekent dat een brandmeldinstallatie niet meer bijna vanzelfsprekend wordt doorgemeld naar de RAC van de brandweer, maar veelal naar een ander ontvangststation voor brandmeldingen, zoals een PAC. De eindgebruiker heeft of zal er in de toekomst een taak bij krijgen, namelijk het organiseren van de alarmorganisatie in geval van een brandalarmmelding. Terwijl het vroeger bijna vanzelfsprekend was dat de brandweer uitrukte bij een al dan niet echte brandmelding, komt de brandweer nu niet meer automatisch. Maar in geval van een echte melding van een brandmeldinstallatie zonder verplichte doormelding, zal men ook de hulp van de brandweer willen inroepen om mogelijk letsel en grotere schade te voorkomen. Verificatie betekent dat er niet direct gealarmeerd zal worden, maar dat er eerst gekeken wordt of een uitruk wel noodzakelijk is. Deze noodzakelijke verificatie zal zorgen voor vertraging. Verzekeraars zullen de ontstane situatie nauwlettend volgen. Doordat de brandweer mogelijk later gealarmeerd wordt, kan de schade aanzienlijk groter worden. Een mogelijk gevolg hiervan is dat verzekeraars andere of aanvullende maatregelen zullen eisen om het toegenomen schaderisico te beperken. Dit brengt extra kosten met zich mee in de vorm van hogere verzekeringspremies of investeringen in de vorm van aanvullende maatregelen.

Certificatie en Inspectieregeling
In het Bouwbesluit 2012 is ook een verwijzing opgenomen naar het inspectieschema van het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV). In dit besluit is bepaald dat de aangewezen gevallen, met een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie, een geldig inspectiecertificaat hebben dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. Ook is bepaald dat het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie, waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zevende lid is vereist, moet voldoen aan NEN 2654-1 evenals het beheer en de controle. De consequenties voor de eindgebruiker worden duidelijker als we het certificatieschema en het inspectieschema er op naslaan. Het nieuwe CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties:2011 vervangt de oude regeling Brandmeldinstallaties 2002. Bij de totstandkoming van deze nieuwe regeling is het uitgangspunt geweest dat het niveau van de brandveiligheid in Nederland niet mag afnemen. Het Bouwbesluit 2012 eist geen productcertificaat van de leverancier, maar slechts een inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie. Omdat de inspectieregeling en het inspectieschema niet mogen discrimineren, kunnen ook niet gecertificeerde leveranciers en onderhoudsbedrijven meedoen. Het lijkt dus dat het niet belangrijk is of een leverancier of onderhoudsbedrijf gecertificeerd is, maar een gecertificeerde leverancier heeft veel voordelen voor de eindgebruiker. Een gecertificeerde leverancier geeft de eindgebruiker een zeker vertrouwen in de door de leverancier te leveren kwaliteit. Dit verkleint de kans op een afkeur bij inspectie. Met de keuze voor een gecertificeerde leverancier kan de eindgebruiker aantonen aan de wettelijke zorgplicht te hebben voldaan. Een bijkomend voordeel is dat een inspectie van een brandmeldinstallatie, geleverd door een gecertificeerde leverancier, eenvoudiger is dan bij een niet gecertificeerde leverancier. Dit leidt mogelijk tot een goedkoper inspectiecertificaat, maar toch schuilt ook hier een adder onder het gras. De oude regeling hanteerde verschillende inspectiefrequenties als het gaat om het risico van het object. In de nieuwe regeling is de inspectiefrequentie niet meer afhankelijk van het segment Hoog, Middel of Laag, maar vast bepaald op 1:15. Met name installaties die nu in het lage risico segment vallen, waarbij nu een frequentie geldt van 1:50, zullen met meer inspecties geconfronteerd worden. Dit leidt tot hogere kosten voor dat segment. Voor het huidige segment Middel wordt de situatie iets gunstiger. Er zal nu een inspectie plaatsvinden van 1:15 installaties, terwijl dat voorheen 1:10 installaties betrof.

Samenvatting
De introductie van het nieuwe Bouwbesluit 2012 en de nieuwe certificatie- en inspectieregelingen van het CCV werken kostenverhogend, ondanks de toezegging om de administratieve lastendruk en de daarbij behorende kosten te reduceren. Maar ook de druk vanuit de brandweer om het aantal uitrukken ten gevolg van onechte en ongewenste brandmeldingen terug te brengen, kan financiële gevolgen hebben. Eventuele kostenverhogingen worden veroorzaakt door de verhoging van verzekeringspremies, ten gevolge van de toegenomen risico’s, extra certificeringkosten voor het lage risico segment en de overige kosten, doordat de eindgebruiker maatregelen moet treffen vanwege het wegvallen van de verplichte doormelding naar de RAC.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’