• Loos alarm: groot gevaar
26 januari 2015
26 jan 2015

Loos alarm: groot gevaar

In maar liefst 98 procent (!) van de automatische brandmeldingen blijkt er sprake te zijn van loos alarm. In de helft tot driekwart van deze gevallen wordt dat veroorzaakt door menselijk handelen. Een loze brandmelding is aan de ene kant een kostbare zaak – een uitruk door de brandweer kost gemiddeld 1000 euro per rit –, er gloort ook het gevaar in dat medewerkers niet meer adequaat reageren, wanneer het alarm weer eens afgaat.

Ongewenste meldingen tasten de geloofwaardigheid van de brandmelding aan. Wanneer de brandmeldinstallatie te pas en te onpas afgaat, bestaat daardoor het risico dat er een soort van ‘alarmmoeheid’ ontstaat. Dat vergroot de kans dat medewerkers minder alert reageren op een dergelijke melding, óók wanneer het een keertje wél raak is. Daarom is het van groot belang dat facilitaire en BHV-organisaties beseffen welke gevolgen loze brandalarmen hebben op het veiligheidseffect binnen hun bedrijf. Niet of te laat reageren kan in het geval van een échte brand immers het verschil tussen leven en dood maken.

Verantwoordelijkheid
Het probleem bij veelvuldige loze brandalarmmeldingen zit hem vaak in ondeskundig gebruik of in slecht onderhoud van de alarminstallatie. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de werkgever. Die moet voldoen aan een aantal verplichtingen om ongewenst dan wel onecht brandalarm te voorkomen. Dat wil overigens niet zeggen dat men dan ook echt niet meer met ongewenste meldingen wordt geconfronteerd.
Medewerkers dienen hoe dan ook goed te worden geïnstrueerd over het gebruik van de brandmeldinstallatie. Ook dient het beheer van de installatie conform de geldende voorschriften te gebeuren, moet een loos alarm altijd in een logboek worden genoteerd en dient zorg gedragen te worden voor onderhoud en controle van de brandmeldinstallatie.

Certificaat
Brandmeldinstallaties worden al sinds jaar en dag voorzien van een productcertificaat. Tot 2012 werd hiervoor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het NCP gehanteerd. Daarbij legt de eisende partij – vaak is dat de brandweer – vooraf alle uitgangspunten vast in een Programma van Eisen. Sinds 2012 worden brandmeldinstallaties gecertificeerd op basis van het Inspectieschema Brandmeldinstallaties van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Hierbij wordt, in tegenstelling tot daarvoor, gekeken hoe de installatie functioneert, in samenhang met andere installaties en met de bouwkundige en organisatorische maatregelen. Wanneer een brandmeldinstallatie eenmaal is gecertificeerd, dient dat certificaat vervolgens periodiek te worden verlengd.

Norm
De norm NEN 2535 vormt voor alle partijen een uitgangspunt. Daarin staat vermeld aan welke technische eisen een brandmeldinstallatie moet voldoen. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij het aantal rookmelders in een ruimte en bij de montagehoogte van een handmelder. De kwaliteitseisen van de verschillende componenten komen eveneens aan bod. In de NEN 2535 wordt bovendien een voorbeeld gegeven van een Programma van Eisen, waarin gemaakte keuzes bij het ontwerp van de brandmeldinstallatie dienen te worden vastgelegd.

Oefening
Het één of twee keer per jaar houden van een ontruimingsoefening kan een nuttige aanvulling op een goede instructie en het noodzakelijk onderhoud zijn. Door een dergelijke actie wordt het inzicht in het belang van een juiste reactie op het brandalarm vergroot.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’