• Mag het ietsje meer zijn?
16 september 2014
16 sept 2014

Mag het ietsje meer zijn?

Lastige risicoafweging voor brandveiligheid parkeergarage

Mag het ietsje meer zijn?

ls de parkeergarage onder het kantoorgebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit uit 2012, betekent dit niet dat het ook brandveilig is. Ook geeft het Bouwbesluit geen enkele garantie voor een veilig en efficiënt brandweeroptreden of beperking van de schade. Hoeveel schade het pand oploopt, bepaalt de eigenaar voor een aanzienlijk deel zelf. Vooral voor parkeergarages is de risicoafweging vaak moeilijk te maken.

De Brandweeracademie komt daarom specifiek met de vernieuwde publicatie ‘Brand in parkeergarages, risicoafwegingen in relatie tot brandveiligheidsvoorzieningen’. Het blussen van een brand in een parkeergarage heeft een grotere kans van slagen als de brandweer op de meest effectieve wijze door systemen ondersteund wordt. De brandweer Amsterdam schrijft naar aanleiding van een brand in Markenhoven: ‘Bij brand in parkeergarages zal de brandweer steeds minder vaak kiezen voor een binneninzet, omdat daarvoor de risico’s gewoonweg te groot zijn. Alleen in die gevallen dat er personen moeten worden gered, zal een gebouw worden betreden. De gebruiker of eigenaar moet zich realiseren dat zonder te investeren in preventie dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor schadekosten en de omgeving.’

De directe brandschade in parkeergarages is vaak groot door de lage plafonds, waardoor de gebouwconstructie door de hitte snel wordt beschadigd. De indirecte kosten en overlast worden meestal onderschat en nauwelijks meegenomen bij de besluitvorming en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Onder indirecte kosten wordt verstaan: ontwrichten van economische activiteiten, vervangende huisvesting voor gezinnen uit woningen die (tijdelijk) onbewoonbaar zijn, inkomstenderving van de exploitant van de garage, inkomstenderving van de winkeliers in de directe omgeving, achteruitgang van de bereikbaarheid van een centrum of evenement en dergelijke. De aanlegkosten voor de verschillende maatregelen kunnen aanzienlijk uiteenlopen. Een actief blussysteem zoals een sprinklerinstallatie lijkt in eerste instantie duur, maar geeft mogelijkheden om te besparen op andere voorzieningen, zoals beperking van het aantal brandwerende scheidingen, het aantal uitgangen dat nodig is en vermindering van de brandwerende bescherming van de bouwconstructie.

12 Minuten

Uiteraard beginnen brandjes altijd klein en kunnen ze in het beginstadium waarschijnlijk nog wel geblust worden. Het duurt echter meestal enige tijd voordat de brand wordt ontdekt en de brandweer aanwezig is, zodat een brand de kans krijgt zich te ontwikkelen. Slaat een brand eenmaal over naar een volgend voertuig, dan neemt de hitte toe en dus ook de kans op escalatie van het incident.

 

Branduitbreiding kan normaliter langs twee wegen plaatsvinden: ‘bovenlangs’ door overslag van het ene naar het andere voertuig of ‘onderlangs’ door brandende gelekte brandstof die zich over de vloer verspreidt. Branduitbreiding bovenlangs duurt onder normale omstandigheden gemiddeld ongeveer 12 minuten. Analyse van brandproeven laat zien dat plastic benzinetanks gemiddeld na 25 minuten lek raken of scheuren. Pas dan ontstaat een vloeistofbrand op de vloer onder de naast geparkeerde auto’s, die één tot enkele minuten duurt en tot brandoverslag leidt.

Maatregelen

Om een brand beheersbaar te houden zijn momenteel drie brandbeveiligingsmaatregelen gangbaar, namelijk: compartimentering, ventilatie en actieve blussystemen. Bij de aanleg van een parkeergarage biedt een gedegen kosten-batenanalyse met alle hierboven genoemde maatregelen uitkomst. Als volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit wordt gekozen voor indeling van de parkeergarage in brandcompartimenten, moet de brand gedurende een bepaalde tijd in het compartiment blijven waar de brand ontstaat. Het compartiment mag in zijn geheel uitbranden. Na deze tijd is het mogelijk dat de brand overslaat naar een naastgelegen compartiment.

De eis om de omvang van een brandcompartiment te beperken heeft als doel om een eenmaal ontstane brand beheersbaar te houden en te voorkomen dat personen buiten het compartiment bedreigd worden door de brand. Ventilatie in parkeergarages kan op verschillende wijzen uitgevoerd worden. Afvoer van uitlaatgassen moet in ieder geval gegarandeerd zijn. Indien dit door mechanische ventilatie gebeurt, dan kan dit systeem uitgebreid worden om rook weg te blazen of af te zuigen in geval van brand. Afhankelijk van het systeem is dit voor of na aankomst van de brandweer. Indien ventilatie en brandweeringangen op elkaar zijn afgestemd, kan wellicht zicht op de brand gecreëerd worden.

 

Actieve blussystemen treden (plaatselijk) in werking als brand is ontstaan. Het systeem wordt aangesproken door temperatuurverhoging en niet door rook (smeltzekering, geen rookmelder). Door de inwerkingtreding van een blussysteem wordt een brand beheerst. Voorbeelden van actieve blussystemen zijn sprinklers en watermist. Een actief blussysteem werkt zeer lokaal (alleen de sprinklerkoppen in de directe nabijheid van een brand worden aangesproken) en treedt alleen in werking als de temperatuur plaatselijk hoog is.

Amsterdam - Spaarndammerdijk

Op 28 augustus 2013 raakte in een ondergrondse parkeergarage aan de Spaarndammerdijk in Amsterdam een auto in brand. De brandweer schaalde de brand op naar zeer grote brand, in verband met de appartementen en een supermarkt die zich boven de garage bevinden. De omgeving werd afgezet. De supermarkt werd in verband met de rookontwikkeling ontruimd. Aan de bewoners van de appartementen werd geadviseerd hun ramen en deuren gesloten te houden.

Utrecht - Kanaleneiland

Op 29 juni 2013 om 20:49 uur ontstond brand in een aanhanger in een parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Battutalaan (Kanaleneiland) in Utrecht. De brandweer

had grote moeite de brandhaard te bereiken, doordat veiligheidsschotten naar beneden waren gezet door het brandmeldsysteem. Automatische stalen deuren verhinderden op diverse plaatsen de toegang tot de garage. Nadat twee schermen door de brandweer waren verwijderd, werd met ventilatoren de garage geventileerd. In totaal hebben 39 auto’s, 3 motoren en een quad rook- en roetschade opgelopen. Er was ook veel rook- en roetschade aan de garage.

Veldhoven - Hagerpad

Op donderdagavond 27 december 2012 ontstond rond 18:15 brand in een parkeergarage in Veldhoven. De garage is gelegen onder een appartementencomplex met zestig woningen en bood ruimte aan ongeveer vijftig auto’s. De woningen zijn ontruimd. De brandweer is ongeveer een uur bezig geweest het vuur te blussen. Er zijn zeven auto’s zwaar beschadigd geraakt. De bewoners konden pas maandag 31 december weer terug naar hun woning en hebben tot die tijd elders moeten verblijven. Het hele weekend is gewerkt om de nutsvoorzieningen (leidingen en riool), die door de brand beschadigd raakten, te herstellen. Een deel van de garage is in eerste instantie uit voorzorg gestut.

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’