• Meer Brandveiligheid tegen lagere kosten
20 december 2016
20 dec 2016

Meer Brandveiligheid tegen lagere kosten

Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen. Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorkomen. 

Brand valt niet meer te blussen indien:

 •  deze te groot en/of te heet is geworden
 •  de rook al zodanig is dat u niets meer ziet, ademhalingsproblemen krijgt of bewusteloos  raakt.

Snelheid is dus van het grootste belang. Direct na het ontdekken van de brand moet er begonnen worden met blussen. Hierop is het Prymaxx Safe & Easy concept gebaseerd, dit geeft invulling aan een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van kleine blusmiddelen.

Het concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang van uw bedrijfsvoering om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden.

Fase 1 van dit concept is het gebruik van de spray brandblusser.

Fase 2 is het gebruik van de 6 liter Aramide /kunststof blusser.

De kracht van het gebruik van een spray blusser:

 •  Een dubbele hoeveelheid blussers beschikbaar.
 •  iedereen kan een spraybrandblusser hanteren.

Op deze manier kan beduidend sneller tot het blussen worden overgegaan, in vergelijking met een 6 liter/6 kilo handbrandblusser die veelal alleen door de opgeleide BHV’ers kunnen worden gehanteerd. Daarnaast is het blusvermogen van deze spray brandblusser indrukwekkend. Daarnaast is het blusvermogen van deze spray brandblusser indrukwekkend. Twee spray brandblussers hebben een hogere efficiëntie dan één traditionele blusser van 6 kilo / 6 liter.

* spraybrandblussers zijn getest volgens de zwaarste nieuwste Europese Norm (NEN) de EN 3-7 met een vochtgehalte van 14% in hout. Dit komt overeen met 8A in de Britisch Standard met 18% vochtgehalte.

De kracht van de 6 liter Aramide blusser:

 •  zijn lichte gewicht.
 •  zijn grote blusvermogen van 27A.

Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden.

Het concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen:

 • Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is
 • 6 liter handbrandblusser t.b.v. de blussing verzorgd door de BHV
 • Brandslanghaspel t.b.v. een eventuele vervolg– of nablussing

Hoe wordt het uitgevoerd

De invoering van dit concept vereist altijd maatwerk, maar in grote lijnen moet het zo uitgevoerd worden, Projectering conform de NEN 4001 echter de invulling als volgt:

 • Waterslanghaspels worden zo geplaatst zodat op elke plek met water geblust kan worden (bouwbesluit 2012).
 • Eén lichtgewicht 6 liter Aramide brandblusser wordt per bouwdeel (bijvoorbeeld verdieping) geplaatst bij de ingang van dat bouwdeel waar de “aanvalsroute” van de BHV’er begint.
 • De sprayblussers worden op tactische plaatsen opgehangen in het bouwdeel met een dichtheid van een orde van grootte van 1 per 150 m2 (dus globaal wordt elke 6 liter brandblusser vervangen door 2 Pro-Line spray brandblussers).

REGELGEVING

De gebouwen die onder het bouwbesluit vallen, dienen te voldoen aan het betreffende aansturingsartikel 6.27:” Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.” Voor de waterslang-haspels is het Bouwbesluit duidelijk: elke plek moet bereikbaar zijn met water (waarbij de brandslang niet langer dan 30 meter mag zijn en gerekend wordt met een worpafstand van maximaal 5 meter). Indien aan bovenstaand wordt voldaan is al het overige (behoudens groot risico projecten) aanvullend.

Aanvullende maatregelen:

Voor de brandblussers is er de NEN 4001. Het voldoen aan deze norm heeft in de markt een algemeen draagvlak dat aan het aan-sturingsartikel wordt voldaan. Deze norm wordt echter in het Bouwbesluit niet hard voorgeschreven. Voor de meeste gebruiksfuncties (o.a. kantoren) wordt een plaatsing in de norm voorgeschreven van één 6 kilo/6 liter handbrandblusser per 300 m2. Prymaxx vult dit in door per bouwlaag in de aanvalsroute van de BHV één 6 liter lichtgewicht composiet handbrandblusser schuim te plaatsen met een groot blusvermogen die door de BHV’er meegenomen in het gebied wordt gebracht waar een brand is. Dit past dan ook geheel in de huidige Integrale veiligheidsbenadering van de overheid waarin met de combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen de betreffende brandveiligheidsdoelstelling kunnen worden ingevuld.

Vervolgens worden dan in het bouwdeel de spray brandblussers geplaatst waardoor een situatie ontstaat dat voordat de BHV’ers ter plaatse zijn al met blussen is aangevangen.

Hier wordt dan de geest van de NEN 4001 gevolgd door op elke 300 m2 twee spray brandblussers te plaatsen. Dit geeft dan een aanvullende veiligheid boven het bouwbesluit waardoor– naast de doelstelling veilig vluchten – ook invulling wordt gegeven aan de doelstelling om schade maximaal te beperken. Hierin zit de kracht van het concept: een beginnende brand wordt sneller geblust waardoor risico en schade veel lager is dan bij de conventionele invulling.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

De lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd door beide speerpunten: het gebruik van de Aramide blusser en de sprayblusser.

 • Voor de Aramide blusser bestaat de jaarlijkse preventieve inspectie vooral uit een visuele check waardoor de hoge reguliere preventieve onderhoudskosten vervallen. Ook vervalt de 5 jaarlijkse interne controle op corrosie. Deze blusser behoeft niet te worden opengemaakt, geleegd en hervuld. Dit scheelt in de praktijk veel tijd en geld. De kans op vroegtijdige vervanging door beschadigingen is bij de Aramide blusser minimaal. De blusser bestaat uit meerdere lagen kunststof waardoor hij minder gevoelig is voor deuken dan stalen blussers. Kleine deuken “veren” zelfs weer terug. Deze blusser is 10 jaar onderhoudsvrij.        
 • De spray handbrandblussers zijn onderhoudsvrij. Wel is een jaarlijkse gedocumenteerde visuele inspectie noodzakelijk. Deze inspectie dient achter op de blusser gedocumenteerd te worden. 
 • De blussers kunnen door ieder persoon worden gecontroleerd die de gratis e-learning module gevolgd heeft. 
 • Kortom: geen onderhoudskosten.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’