• Veilig bouwen met het BGB-keurmerk
18 juni 2014
18 jun 2014

Recentelijk hebben verschillende media bericht over het toenemende aantal slachtoffers van brand. Volgens Brandweer Nederland zijn in de eerste drie maanden van 2014 al vier keer zo veel dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van brand als in dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers gelden voor mensen die zelfstandig wonen en niet zo zeer voor mensen die verblijven in een zorginstelling. Toch geven twee andere ontwikkelingen – de vergrijzing en het feit dat mensen op steeds latere leeftijd verhuizen naar een zorginstelling – ook reden tot zorg. Het belang voor een goede brandveiligheid voor gebouwen wordt hiermee onderstreept.

Veilig bouwen met het BGB-keurmerk

Recentelijk hebben verschillende media bericht over het toenemende aantal slachtoffers van brand. Volgens Brandweer Nederland zijn in de eerste drie maanden van 2014 al vier keer zo veel dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van brand als in dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers gelden voor mensen die zelfstandig wonen en niet zo zeer voor mensen die verblijven in een zorginstelling. Toch geven twee andere ontwikkelingen – de vergrijzing en het feit dat mensen op steeds latere leeftijd verhuizen naar een zorginstelling – ook reden tot zorg. Het belang voor een goede brandveiligheid voor gebouwen wordt hiermee onderstreept.

Ascom, leverancier van bedrijfskritieke communicatieoplossingen, weet dat de oplossing voor dergelijke problematiek bij de kern moet worden aangepakt: namelijk bij het opleveren van brandveilige gebouwen. En dat is precies waarom de organisatie nauw betrokken is bij het Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB)-keurmerk. Al in 1997 hebben kwaliteitszorgbedrijf Kiwa Nederland en Brandweer Haaglanden het initiatief genomen een keurmerk te ontwikkelen dat een indicatie geeft van de brandveiligheid van gebouwen. Deze instanties hebben een checklist gemaakt met punten waaraan gebouwen moeten voldoen. Aan de hand van deze checklist wordt een BGB-opnamerapport gemaakt. Als uit dit rapport blijkt dat de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen aan de wettelijke of aanvullend in de vergunning gestelde eisen wordt voldaan, wordt het Kiwa brandveiligheidskeurmerk uitgereikt. Dit keurmerk geeft aan dat de eigenaar of gebruiker zijn verantwoordelijkheden heeft genomen op het gebied van brandveiligheid. Kiwa Nederland heeft een aantal organisaties geaccrediteerd die gemachtigd zijn het keurmerk te verstrekken. Ascom is sinds 2008 één van die partijen. De BGBchecklist bestaat uit 137 punten waaraan moet worden voldaan. Het is een misverstand dat gebouwen die uiteindelijk het keurmerk ontvangen alleen aan materiële eisen voldoen. Ook de bedrijfshulpverlening, de installaties en het ontruimingsplan moeten in orde zijn.

Starten bij de basis
De kracht van het keurmerk zit hem in het stadium waarin het BGB-keurmerk wordt betrokken bij de ontwikkeling van het project. Voor opdrachtgevers van nieuwbouwprojecten die willen bouwen volgens de BGB-systematiek geldt dat we graag vanaf de ontwerpfase betrokken zijn. Indien gewenst schuiven we aan bij de architect om vanaf het eerste moment mee te denken over hoe de gebouwen die worden opgeleverd volgens de BGB-systematiek, moeten worden gebouwd. Doordat we al in het beginstadium betrokken zijn, weten de aannemer en alle andere betrokken partijen precies waar ze aan toe zijn en wat de eisen zijn en stijgt de aandacht voor brandveiligheid. Tijdens de bouw zijn we als adviseur regelmatig aanwezig en treden we op als partner in de bouwkolom. Tijdens het gehele bouwtraject sturen we bij en vanzelfsprekend werken we eraan om bij de oplevering van het pand het BGB-keurmerk uit te kunnen reiken. Het feit dat de uitgangspunten (Bouwbesluit 2012) al in een vroeg stadium van het bouwproces bekend zijn, betekent niet alleen een gestroomlijnd bouwproces, maar zorgt er ook voor dat de kosten voor het brandveilig opleveren van een gebouw beheersbaar blijven. Tevens is er meer aandacht voor het voorkomen van bouwfouten. Het keurmerk geldt echter niet alleen voor nieuwbouwprojecten. Zo kan het opnameinstrument ook dienen voor een statusmeting op brandveiligheid bij bestaande bouw. In dat geval onderzoekt Ascom het gebouw volgens de speciale checklist die is ontwikkeld en schrijft een rapport met de bevindingen. Zodra aan alle eisen is voldaan, wordt het keurmerk uitgereikt. Ook draagt Ascom zorg voor een aanhuur- of aankoopscan. Potentiële huurders of kopers van een gebouw kunnen een dergelijke scan laten uitvoeren door Ascom, zodat ze de status van de brandveiligheid mee kunnen laten wegen bij het maken van de beslissing voor het betreffende gebouw. Veiligheid is – gelukkig – voor organisaties zo belangrijk, dat wij vaak om de tafel zitten met directieleden en raden van bestuur om te spreken over het keurmerk. Dit geeft duidelijk het belang aan van veiligheid binnen gebouwen. Wij zijn er ook van overtuigd dat veiligheid geborgd dient te zijn in strategisch beleid.

Erkenning
Sinds de invoering van het keurmerk zijn de nodige statusmetingen verricht en BGBkeurmerken uitgereikt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de brandweerkorpsen in de vier grote steden (Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam) het keurmerk hebben erkend. Er wordt gewerkt aan landelijke acceptatie door Brandweer Nederland. Overigens wordt het keurmerk afgegeven voor een jaar, na een jaar vindt dan opnieuw een audit plaats. Hiermee is de veiligheid gewaarborgd en het versterkt tevens het imago van een veilige organisatie. Eén van de organisaties die veel investeert in brandveilige gebouwen en meerdere BGB-keurmerken heeft ontvangen is de Parnassia Groep. Dit is een organisatie die specialisaties en topklinische gezondheidszorg biedt in de kernregio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond. In de diverse locaties die onder de Parnassia Groep vallen, worden cliënten met psychische of psychiatrische klachten ondersteund. Maarten Klomp, manager onderhoud vastgoed beheer van de Parnassia Groep, geeft aan hoe belangrijk het BGBkeurmerk is voor de organisatie. ‘Onze ruim 8.000 medewerkers zijn werkzaam op 560 locaties die verspreid zitten in onze kernregio’s. In de zorg zijn de risico’s groot, voor ons staat de veiligheid van onze cliënten en medewerkers voorop. We willen er daarom zeker van zijn dat de woon- en werkomgeving waarin zij zich bevinden brandveilig is.’ Voor Klomp is het van belang dat bestaande gebouwen en nieuwbouw locaties op orde zijn als het aankomt op brandveiligheid. In het verleden heeft hij moeten constateren dat bouwbedrijven tekort schoten in de uitvoering en het toezicht tijdens de bouw. Daarnaast heeft Klomp meegemaakt dat er niet adequaat werd gebouwd, waardoor er achteraf moest worden gecorrigeerd. Dit bracht extra kosten en onnodige risico’s met zich mee. ‘Een aantal jaar geleden kwam ik in aanraking met het BGB-keurmerk en ik was onder de indruk van de gestructureerde en uitgebreide aanpak van de keurmerksystematiek. Dit keurmerk garandeert ons de juiste aandacht voor brandveiligheid vanaf de eerste dag van een nieuwbouwtraject. Bij de oplevering van het gebouw zijn zowel de bouwkundige, technische als organisatorische aspecten op orde. Daarnaast wordt de aandacht voor brandveiligheid continu gewaarborgd door de jaarlijkse heropname voor verlenging van het keurmerk. Op dit moment beschikken we over zeven BGB-keurmerken. Het keurmerk is voor ons geen doel op zich, maar het heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een uitstekend werkend instrument.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’