• Vuurdoop voor nieuw bouwbesluit
08 januari 2012
08 jan 2012

Vuurdoop voor nieuw bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 komen (naar verwachting op 1 april 2012) de brandveiligheidseisen ten aanzien van het bouwen en gebruiken van gebouwen bij elkaar. Voor gebouwbeheerders zijn de verbouwvoorschriften en de voorschriften voor brandveilig gebruik het meest relevant. Dit artikel informeert u over een aantal interessante wijzigingen èn helpt u met het invullen van uw verantwoordelijkheid in het kader van het brandveilig gebruik van het gebouw.

Het Bouwbesluit 2012 bevat alle voorschriften voor het bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. De eisen gelden voor bestaande en nieuwe gebouwen en zijn van toepassing op alle soorten bouwwerken. Hierbij kunt u denken aan woningen, scholen, kantoren, bijeenkomstgebouwen, maar ook aan tunnels, bruggen en viaducten. Voorheen waren de voorschriften verdeeld over diverse besluiten. Door ze samen te voegen in Bouwbesluit 2012 ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, wordt de regelgeving toegankelijker en is er minder regeldruk. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met voorschriften uit de milieuregelgeving, Arbowet, externe veiligheid en monumentenzorg. Het Bouwbesluit 2012 is dus een samensmelting van: • De bouwtechnische voorschriften uit Bouwbesluit 2003; • De gebruiksvoorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; • Voorschriften uit het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels; • Bereikbaarheidseisen uit de bouwverordening; • Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden uit de bouwverordening. Verbouw Gebouwbeheerders krijgen vaak te maken met verbouwingen. Sommige verbouwingen zijn vergunningsvrij, maar wanneer een verbouw vergunningsplichtig is, is het goed te weten wat er met de komst van Bouwbesluit 2012 verandert op dit gebied. Volgens Bouwbesluit 2003 moest een verbouw in beginsel aan de nieuwbouweisen voldoen. Burgemeester en wethouders konden ontheffingen verlenen tot een lager niveau. Dit systeem wordt in Bouwbesluit 2012 losgelaten. Op de verbouw van een bouwwerk zijn de nieuwbouwvoorschriften uit hoofdstuk 2 tot en met 5 van toepassing, tenzij in de betreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven. Concreet betekent dit dat wanneer een afdeling een ander niveau aangeeft, dit andere niveau direct rechtsgeldig is. Er hoeft dus geen ontheffing meer aangevraagd te worden voor dat onderdeel en men is dus niet meer afhankelijk van het oordeel van de gemeente.
Dit betekent dat u direct terug kunt vallen op het niveau dat op enig moment vergund is. De trap hoeft niet aan de nieuwbouweisen te voldoen. Daarbij geldt overigens het niveau bestaande bouw als absoluut bodemniveau. In dit voorbeeld gaan we er dus even van uit dat het vergunde niveau tussen het niveau bestaande bouw en het niveau nieuwbouw ligt.

Brandbeveiligingsinstallaties
In 2009 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen om een werkgroep ‘brandmeldinstallatie’ in te stellen. De werkgroep bestond uit een breed scala van betrokkenen van zowel de kant van de overheid als de marktpartijen. Het doel van de werkgroep was een inhoudelijk oordeel en advies te geven over een aantal onderwerpen zoals: • Wat is het doel van doormelding op een brandmeldinstallatie? • Wat zijn de ondergrenzen voor de noodzaak van een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie? • Is vertraging in de doormelding toegestaan? • Hoe gaan we om met meerdere functies en meerdere soorten van een bewakingsomvang binnen een gebouw? De uitkomst van het onderzoek heeft geleid tot een verbetering van de voorschriften uit het Gebruiksbesluit van 2008 in de omzetting naar het Bouwbesluit 2012. Concreet betekent dit dat voor een aantal gebruiksfuncties geen doormelding meer noodzakelijk is. Een doormelding op de brandmeldinstallatie is alleen nog noodzakelijk voor gebruiksfuncties waarbij de brandweer een directe taak heeft in het bieden van ondersteuning bij de evacuatie. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld: wonen met 24-uurs zorg, kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, een celfunctie, een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied en grote logiesfuncties. Als een doormelding vereist is volgens Bouwbesluit 2012 dan moet die doormelding zonder vertraging naar de regionale alarmcentrale van de brandweer worden doorgezet. Bent u dus beheerder van bijvoorbeeld een winkelfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie of sportfunctie en heeft de brandmeldinstallatie van dat gebouw een rechtstreekse doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer dan is het verstandig te laten onderzoeken of dit daadwerkelijk noodzakelijk is. Volgens het Bouwbesluit 2012 is voor deze gebruiksfuncties in beginsel geen doormelding op de brandmeldinstallatie (meer) noodzakelijk, maar wellicht is er sprake van een specifieke situatie in het kader van gelijkwaardigheid? Voor kleinschalige kinderopvang en specifieke logiesfuncties geeft Bouwbesluit 2012 de mogelijkheid om met een versimpelde invulling van de brandmeldinstallatie (namelijk rookmelders volgens NEN 2555) een brand tijdig te kunnen ontdekken en mensen te kunnen alarmeren. Hiermee is de regeldruk verminderd waar het mogelijk en voldoende veilig was.

Gebruiksfuncties
Vaak komen er meerdere gebruiksfuncties in één gebouw voor. Het wordt dan helemaal moeilijk wanneer er in die verschillende gebruiksfuncties ook nog een verschillende omvang van de brandmeldinstallatie vereist is (gedeeltelijke bewaking, volledige bewaking). Het Bouwbesluit 2012 geeft daarover nu duidelijkheid. Er mogen best meerdere gebruiksfuncties in één brandcompartiment worden ondergebracht, maar de zwaarste omvang van de brandmeldinstallatie geldt dan voor dat hele brandcompartiment. Een voorbeeld: een kinderdagverblijf ligt in een brandcompartiment van een school. Voor de school is in principe in dit geval een niet-automatische brandmeldinstallatie voldoende. In het kinderdagverblijf is echter een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding vereist. Wanneer deze functies in hetzelfde brandcompartiment liggen, geldt dus voor het hele brandcompartiment (dus ook voor het schoolgedeelte) een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding. Vanuit brandveiligheid gedacht is dit ook een logische verduidelijking van de prestatie- eis: een brand in de school is namelijk binnen het brandcompartiment een directe bedreiging voor het kinderdagverblijf. De leidsters van het kinderdagverblijf hebben een grote taak in het evacueren van alle kinderen en dus moet een brand in dat brandcompartiment snel ontdekt worden. Bovendien is een snelle alarmering erg belangrijk. Bouwbesluit 2012 geeft ook meer duidelijkheid over de ondergrenzen van de noodzaak van een brandmeldinstallatie. Er was voorheen onduidelijkheid over bijvoorbeeld een winkelcentrum waarbij alle mensen per se moeten vluchten via één passage. Moet je het oppervlak van de winkels dan bij elkaar optellen om te bepalen of en zo ja, welke omvang van een brandmeldinstallatie in het winkelcentrum vereist is? Artikel 6.20- 1a geeft duidelijkheid in Bouwbesluit 2012. Het gaat om het totale gebruiksoppervlak van de gebruiksfuncties van dezelfde soort (dus alle winkels bij elkaar) voor zover die zijn aangewezen op eenzelfde vluchtroute (passage).

Zorgplicht
Artikel 1.16 van Bouwbesluit 2012 geeft voor de gebouwbeheerder een belangrijk voorschrift ten aanzien van zorgplicht. Vrij vertaald eist het artikel dat een aanwezige installatie (die door hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit vereist is) moet functioneren volgens de van toepassing zijnde voorschriften, adequaat moet worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd en dat het gebruik van de installatie geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid mag geven. Voor een aantal bijzondere installaties zoals brandmeldinstallatie, ontruimingsalarm- installatie, sprinklerinstallatie en rookbeheersingssystemen stelt hoofdstuk 6 concreet eisen aan het onderhoud en het beheer. Voor de overige installaties geldt dus het zorgplichtartikel. De onderhoudsfrequentie van bijvoorbeeld een draagbaar blustoestel of noodverlichting is dus niet meer concreet gegeven in het Bouwbesluit. In het algemeen zal het voldoende zijn wanneer de in de handleiding of productspecificaties opgenomen instructies van de fabrikant, leverancier en installateur worden gevolgd. Doordat het Bouwbesluit 2012 uniforme, landelijke regelgeving is, zijn er meer mogelijkheden om u te ondersteunen met instrumenten en hulpmiddelen. De overheid helpt u om uw verantwoordelijkheid in te vullen door tekenprogramma’s en rekenprogramma’s te faciliteren. De actuele stand van zaken vindt u via www.rijksoverheid. nl.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’