• Wij hebben bhv’ers, ons kan niks gebeuren…
23 april 2010
23 apr 2010

Uw bedrijf heeft opgeleide bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die trouw elk jaar de herhalingscursus volgen. Als de instructeur de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden op het gebied van verbandleer en brandblussers vertelt, wordt aandachtig geluisterd en worden aantekeningen gemaakt. Deze worden vervolgens zorgvuldig opgeborgen in de cursusmap en bij terugkomst in het bedrijf gaat de map terug op de vaste plaats in de kast. Klaar om te grijpen als de nood aan de man komt. Ons kan niks gebeuren…

Wij hebben bhv’ers, ons kan niks gebeuren…

Uw bedrijf heeft opgeleide bedrijfshulpverleners (bhv’ers) die trouw elk jaar de herhalingscursus volgen. Als de instructeur de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden op het gebied van verbandleer en brandblussers vertelt, wordt aandachtig geluisterd en worden aantekeningen gemaakt. Deze worden vervolgens zorgvuldig opgeborgen in de cursusmap en bij terugkomst in het bedrijf gaat de map terug op de vaste plaats in de kast. Klaar om te grijpen als de nood aan de man komt. Ons kan niks gebeuren…...

Wat zou ú willen dat er gebeurt wanneer u op het werk iets overkomt? Inderdaad, dan wilt u dat er binnen twee tot maximaal vier minuten twee deskundige bhv’ers bij u staan, herkenbaar aan het bhv-hesje, de benodigde hulpmiddelen bij de hand en die direct, zonder aarzelen, handelend optreden, in afwachting van de komst van de reeds gealarmeerde professionele hulpverlening. Dit betekent wel iets voor uw bhv-organisatie: het aantal en de aanwezigheid van bhv’ers, de wijze van alarmering en respons, de beschikbaarheid van middelen, het oefenen, de bekendheid met het gebouw en de procedures, om maar iets te noemen. Uw bhv’er leert ziektebeelden en verwondingen te herkennen en welk type brandblusser op welk moment hij op de juiste manier gebruikt. Maar daadwerkelijk adequaat en effectief in (calamiteiten)situaties kunnen optreden vereist ervaring. Hoe voelt de hitte die van het oplaaiende vuur afstraalt, hoe behandel je een hevig bloedende snijwond? Opleiden en trainen van bhv’ers is niet het doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken, namelijk een adequaat functionerende bhv-organisatie.

NEN 4000 Bedrijfshulpverlening
In de arboregelgeving is een aantal jaren geleden flink geschrapt. Onder andere de normstelling voor opleiden en herhalen is losgelaten. Deze is vervangen door de verplichting voor de werkgever om te allen tijde te beschikken over een goed functionerende bhv-organisatie. Om u te helpen met de vertaalslag van de ri&e naar de bhv is eind 2006 een nieuwe norm opgesteld, de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening. De toepassing van de NEN 4000 is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Indien een calamiteit zich heeft voorgedaan dient de werkgever namelijk wel te kunnen bewijzen dat hij al het mogelijke in het werk heeft gesteld om het voorval, redelijkerwijs, te voorkomen. Mocht hij dit niet aan kunnen tonen, dan heeft de werkgever een groot probleem. U kunt denken aan ‘de ramp na de ramp’. In de ergste gevallen gaan bedrijven hierdoor failliet, worden sterke merknamen waardeloos en komen directies voor de rechter. Voordat de NEN 4000 kan worden toegepast moet de organisatie wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. NEN 4000 gaat er vanuit dat het bhv-beleid gedragen wordt door de directie en periodiek wordt beoordeeld. De risico’s worden systematisch uitgewerkt tot een bhv-plan. In de NEN 4000 wordt expliciet gesteld dat alleen opleiden niet voldoende is, maar dat er meer geoefend moet worden. Feit is dat kennis en vaardigheden vervagen als deze niet regelmatig worden bijgehouden. Bhv is geen eenmalige oefening. Regelmatig oefenen met de specifieke kenmerken van uw locatie zijn essentieel om optimaal voorbereid te zijn op een calamiteit.

Aantal bhv’ers
Hoeveel bhv’ers in uw bedrijf aanwezig moeten zijn kunt u bepalen met een risicoinventarisatie & evaluatie (ri&e). U dient na te gaan welke mogelijke risico’s en gevaren er binnen het bedrijf kunnen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers. Werken bij een bedrijf waar met (brand)gevaarlijke of bijzondere stoffen wordt gewerkt, brengt logischerwijs andere risico’s met zich mee dan werken op een administratiekantoor. En op een kinderdagverblijf of in een verpleeginstelling met personen die niet-zelfredzaam zijn, zijn er weer andere risico’s en gevaren. Al deze punten worden vastgelegd in een plan van aanpak. In dit plan wordt tevens aangegeven binnen welke termijn maatregelen zullen worden genomen met het oog op de bepaalde risico’s. Samen met de werknemers moet de werkgever ervoor zorgen dat iedereen weet wat hem of haar te doen staat in het geval van onveilige situaties. Hieruit volgt ook de inrichting van de bhv-organisatie. Naast de ri&e zijn maatgevende factoren onder andere de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of instelling.

Wijzigingen
Eén van de bhv’ers gaat parttime werken en is daardoor niet meer alle dagen van de week in het gebouw aanwezig, of uw collega gaat van de binnendienst naar de buitendienst, of het bedrijf breidt de openingstijden uit. Met dit soort wijzigingen dient u alert te zijn dat de bhv-organisatie aan deze nieuwe situatie wordt aangepast. Misschien betekent dit dat meer of andere collega’s als bhv’er moeten worden opgeleid. De bhv’er heeft tenslotte ook wel eens onverwacht een vrije dag of is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, een langere periode afwezig. Als uw bedrijf met ploegendiensten werkt is het bij het plannen van de roosters noodzakelijk dat er gekeken wordt of per shift bhv’ers op dienst zijn. Kortom: het is zaak om alert te blijven op wijzigingen in het personeelsbestand. Daarom is vaak een hr-medewerker betrokken bij de bhv-organisatie. Alle wijzigingen in het personeelsbestand kunnen dan direct worden meegenomen in de bhv-organisatie.

Vluchtroute
Kent u op uw werk de voor u beste vluchtroute? Dat is namelijk vaak een heel andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen. Is er binnen het bedrijf verbouwd, dan is het van het grootste belang om na te gaan of de evacuatieplattegronden nog juist zijn. En of de vluchtwegbewijzering moet worden aangepast. Misschien is uw vluchtweg nu wel een andere geworden? Zijn alle personeelsleden hiervan op de hoogte? Regelmatig oefenen is essentieel om zonder enige aarzeling uw vluchtweg weten te vinden. En, uiteraard, om de gehele bhv-organisatie op de ingestelde procedures in de praktijk te testen. Een ontruimings-, object-of prikkeloefening heeft alleen zin als de bhv-organisatie daar aan toe is. Wanneer u van tevoren al weet dat alles fout zal gaan hoeft u niet te oefenen. Dan kunt u uw tijd en budget beter eerst spenderen aan training en instructie om te komen tot een goed voorbereide bhv-organisatie. Als voorbereiding op een algehele ontruimingsoefening kan met een objectoefening worden gestart, of in een nog eerder stadium, met een prikkeloefening. Tijdens een algehele ontruimingsoefening zullen bedrijfsprocessen even stoppen en is de (telefonische) bereikbaarheid verminderd. Juist daarom is het oefenen op regelmatige basis zo belangrijk. Uiteraard met het oog op de algemene veiligheid. Maar ook zijn de medewerkers binnen een half uur weer up and running. Van een goed voorbereide en geslaagde oefening heeft iedereen direct profijt.

Simulaties
Laten we eerlijk zijn: in de meeste organisaties gebeurt het niet zo gek vaak dat de bhv daadwerkelijk moet worden ingezet bij een calamiteit of dat het gehele gebouw moet worden ontruimd. Dus heeft men daar ook niet zoveel ervaring mee. Wat dan rest is het zo goed mogelijk voorbereid zijn. De meest ideale situatie om ervaring op te doen is oefenen in een levensechte, maar veilige en gecontroleerde oefenomgeving. Met echt vuur om die hitte die van oplaaiend vuur afstraalt te voelen en te leren om, desondanks, op de vlammen af te stappen en op te treden. Of door inzet van acteurs en Lotusslachtoffers, bedreven in educatieve rollenspellen. Het is tóch anders, en zeker meer indringend, om een vreemde met een ‘echte’ aanval en met duidelijk ‘echte’ transpiratiedruppels op zijn ‘echte’ zeer bleke gezicht eerste hulp te verlenen dan de collega die goedbedoeld wat kermt, zucht en moeilijk kijkt.

Extra uitdaging
Acteurs en Lotusslachtoffers kunnen worden ingezet als extra uitdaging tijdens een ontruiming. Ze kunnen de elektricien spelen die zich ergens in het pand ophoudt (wordt hij getraceerd?) en bij het verlaten van het pand ook nog eens zijn enkel breekt, of de bezoeker in een rolstoel bij het directieoverleg. Op deze manier kan een oefening realistisch worden geënsceneerd. Na de opleiding dient de bhv’er bij terugkomst in het bedrijf of de instelling na te gaan hoe het met de inrichting van de bhv-organisatie, op alle gebieden, is gesteld. Diverse scenario’s die zich bij u in de dagelijkse praktijk (kunnen) voordoen en aandachtspunten, dienen de revue te passeren. Niet alleen of bijvoorbeeld de middelen of vluchtwegbewijzering in orde zijn, maar ook zoiets basaals als een duidelijk overzicht met namen en toestelnummers van de bhv’ers. Opleiden is één, de vertaalslag maken naar de eigen omgeving is twee. En dan is het ook een heel fijn idee dat een up-todate bhv-map in de kast staat. Check, double check. Alles klopt. Ons kan niks gebeuren.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’