• Amsterdamse monumenten waarschijnlijk gered<br />
28 maart 2012
28 mrt 2012

Amsterdamse monumenten waarschijnlijk gered

Twee rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein in Amsterdam zijn waarschijnlijk gered. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft bekendgemaakt dat zij bereid is om onder voorwaarden af te zien van het plan om twee gebouwen gedeeltelijk te slopen voor de bouw van een nieuw studiecentrum annex bibliotheek op het Binnengasthuisterrein.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum heeft aangegeven om met gebruik van zijn bevoegdheden hieraan mee te willen werken. Het gaat hierbij om onder andere het zo snel mogelijk verlenen van benodigde vergunningen aan de UvA, voor een betaalbaar plan, en om acceptatie van gedeeltelijke bebouwing van het binnenhof  achter de Tweede Chirurgische kliniek.

Om tot een nieuw betaalbaar ontwerp van een studiecentrum/bibliotheek te komen, laat de UvA eerst een structuurontwerp maken. Daarin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn van herbestemming van de rijksmonumenten en wat dit betekent voor de monumentale waarden van de gebouwen. De opzet van het studiecentrum blijft qua programma van eisen – op het schrappen van de parkeergarage na  – ongewijzigd. Het studiecentrum omvat onder meer de universiteitsbibliotheek, studieplekken, collegezalen, een fietsenstalling en is de centrale ontmoetingsplek van de campus voor de Faculteit der Geesteswetenschappen op en rond het Binnengasthuis.

 UvA en stadsdeel zijn het met elkaar eens dat het uiteindelijke ontwerp een functioneel, duurzaam en flexibel studiecentrum moet opleveren dat qua investerings- en beheerskosten acceptabel is voor de UvA en recht doet aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van gebied. Bureau Monumentenzorg Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn gevraagd om bij de ontwikkeling van het structuurontwerp betrokken te zijn.

UvA en stadsdeel streven ernaar om een speciale regeling met het stadsdeel voor 1 mei, en daarna het structuurontwerp voor de zomer, af te ronden. Als de regeling is ondertekend, zal de UvA haar oorspronkelijke plan intrekken. UvA en stadsdeel hopen dat hiermee een eind komt aan een jarenlange discussie over het wel of niet slopen van de betreffende panden en dat er snel kan worden begonnen aan de bouw van het studiecentrum annex bibliotheek en aan het verbeteren van de openbare ruimte.