• Brandveiligheid in zorg<br />
14 juni 2011
14 jun 2011

Brandveiligheid in zorg

Chapeau: Keurmerk voor Stichting Elisabeth

Kop: Brandveiligheid, een zorg voor de zorg

 

Medio 2007 is Stichting Elisabeth in het centrum van Breda gestart met de bouw van een volledig nieuwe zorginstelling voor psychogeriatrische en somatische cliënten, alsmede 141 zelfstandige serviceflatwoningen.  Eén van de prioriteiten bij deze nieuwbouw was het realiseren van een veilige woon- en werkomgeving. De brandveiligheid vormt hiervan een belangrijk onderdeel.

Vanuit de landelijke participatie op het gebied van brandveiligheid in de zorg werd duidelijk dat de Kiwa regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB), hiervoor een uitstekend instrument zou zijn.

 

Bij de aanvraag voor het benodigde budget voor het uitvoeren van de BGB-certificatie door Grontmij was enige overtuigingskracht noodzakelijk. Immers, alles staat al op tekening en is door alle relevante instanties goedgekeurd. Zowel de leveranciers als de installateurs zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun certificering en expertise. De overtuiging dat er in de realisatie van de bouw altijd aspecten op het gebied van brandveiligheid zijn die (meestal niet bewust) fout kunnen gaan, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om budgetten vrij te maken. Ook overlegde foto’s van tekortkomingen en aangedragen feiten over fouten in de reeds gestarte bouw, hebben eveneens bijgedragen aan deze keuze. Door in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen aan te geven, zijn deze op de daaropvolgende bouwlagen voorkomen waarmee onnodige (herstel)kosten zijn bespaard. Dat de keuze voor het hanteren van de BGB-regeling een juiste is geweest, is gedurende de gehele bouwfase regelmatig bewezen.

 

De regeling BGB

De regeling BGB behelst een procescertificaat voor het opnemen, rapporteren en adviseren op naleving van de brandveiligheidsaspecten. De regeling stelt gebouwenbeheerders in staat om op eigen initiatief een gebouw te laten certificeren, zodat het aantoonbaar voldoet en blijft voldoen aan de brandveiligheidseisen en een afdoend brandveiligheidniveau voor cliënten, bezoekers en medewerkers.

Andere belangrijke effecten van deze regeling zijn:

-          het vergroten van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid bij allen die binnen de organisatie wonen of werken;

-          het vergroten van de kennis van brandveiligheid van de (technische) medewerkers;

-          een onafhankelijke deskundige toetsing, die jaarlijks wordt herhaald;

-          een oplevering bij nieuwbouw zonder gebreken op brandveiligheidsgebied;

-          het maken van onderscheid in de markt door het KIWA BGB-keurmerk.

 

Een van de doorslaggevende argumenten voor de keuze voor toepassing van de BGB-regeling, is het feit dat het systeem zich kenmerkt door een praktische aanpak.

Met basiskennis van brandveiligheid, is het BGB-systeem ook voor de gebruiker goed te begrijpen en te volgen. Ook de betrokken inspecteur kan het hoe en waarom duidelijk uiteen zetten. Naast alle technische voorzieningen die gerealiseerd moeten zijn, zijn de gebruikersaspecten en actuele documentatie even belangrijke onderdelen.

 

Meerwaarde

Meerwaarde voor het inzetten van de BGB-regeling is de garantie dat er een onafhankelijke toetsing plaats zal vinden. Deze toetsing wordt niet uitgevoerd omdat leveranciers en aannemers hun werk niet goed uitvoeren, maar omdat met deze toetsing alle werkzaamheden en voorzieningen integraal beoordeeld worden. Zoals: waar komt de brandklep, waar de brandscheiding en hoe dichten we die af. Partijen die met en naast elkaar samenwerken, kunnen vanwege tijdsdruk (strakke planning) niet altijd voldoende met elkaar afstemmen en dat wordt op deze manier ondervangen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat tussentijdse wijzigingen in het ontwerp ook nogal eens leiden tot een hiaat in de brandveiligheid; de brandscheiding is bijvoorbeeld op een later tijdstip verplaatst maar de brandklep was al gemonteerd op de oorspronkelijke plaats.

 

Het systeem draagt er ook zorg voor dat documenten, tekeningen, certificaten en rapporten op tijd aanwezig en actueel zijn en overlegd kunnen worden. Dit zorgt ook in de ontwikkeling van het gebouw voor een juiste overdracht en borging voor de langere termijn. Voor financierders, uitvoerenden en cliënten is het zichtbaar maken van de kosten en de energie die het BGB-systeem met zich meebrengt niet onbelangrijk. De uiteindelijke toetsing door KIWA met afgifte van het BGB-keurmerk als resultaat, kan ook gezien worden als een meerwaarde. Het is prettig om bij de hoofdingang van het gebouw aan te kunnen geven dat men een brandveilig gebouw betreedt.

 

Lessen voor de toekomst

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in twee fasen. De eerste fase is inmiddels afgerond in juni 2010. Lessen die daaruit getrokken zijn, kunnen onmiddellijk in de praktijk gebracht worden in de tweede fase. De belangrijkste les die geleerd is vanuit de nieuwbouw eerste fase, is dat het raadzaam is reeds in de planfase de BGB-regeling in te zetten en niet te wachten tot de uitvoeringsfase. De minst gelukkige keuze is om de keuring van het gebouw uit te voeren als het gebouw inmiddels is opgeleverd. De investering van toepassing van de BGB-regeling wordt met name dubbel en dwars terugverdiend als dit systeem al bij de planfase wordt betrokken. Immers, in aanvang kunnen kwesties, die van belang zijn op het gebied van brandveiligheid, het beste op elkaar worden afgestemd bij de plan- en tekenfase.

 

Ook kan aan leveranciers en installateurs vooraf worden aangegeven welke gecertificeerde keurmerken en attesten moeten worden verstrekt en in welke fase dit zal moeten plaatsvinden.

Indien dit mogelijk is, gaat de voorkeur ernaar uit om onmiddellijk bij de aanvang van de bouw een overleg te starten, waarbij de Grontmij BGB-functionaris, de behandelend ambtenaar van de brandweer en de (brand)veiligheidsfunctionaris van de opdrachtgever betrokken zijn. In een periodiek overleg tussen deze drie personen kunnen brandveiligheidszaken in de bouw tijdig getoetst worden en dus, indien nodig, worden bijgestuurd zonder vanaf slopersniveau te moeten werken. Fouten en dus extra kosten, alsmede een onvermijdelijke uitloop op de planning kunnen daarmee voorkomen worden.

 

De minst verkiesbare optie is te wachten tot alles gereed is en dan pas de BGB-regeling in te zetten. Sterker nog, deze keuze is bij nieuwbouw af te raden en niet als optie open te houden.

In de tweede bouwfase, waarin een derde woongebouw voor Stichting Elisabeth wordt gerealiseerd met een verbindende boulevard, kantoren en facilitaire ruimtes, zal eveneens periodiek overleg plaatsvinden tussen bovengenoemde drie functionarissen. En dit met het gemeenschappelijke doel om in juli 2012 het volledige gebouw, voorzien van een BGB Kiwa keurmerk, op te kunnen leveren.

 

 

Janes Otto is adviseur arbo, veiligheid en milieu bij Stichting Elisabeth te Breda.

Rick Gisolf is adviseur brandveiligheid bij Grontmij Nederland.

 

 

 

Foto: Zumtobel Lighting/Toon Grobert

 

 

Streamers

 

BGB-systeem ook voor de gebruiker goed te begrijpen en te volgen.

 

De minst gelukkige keuze is om de keuring van het gebouw uit te voeren als het gebouw inmiddels is opgeleverd.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’