• Europese norm maakt werk makkelijker
14 september 2005
14 sept 2005

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management agreements, is een richtlijn voor het vormgeven van overeenkomsten (zowel in- en extern, maar met de nadruk op extern). Het gaat daarbij om de wat grotere FM-overeenkomsten voor het uitbesteden van meerdere FM-diensten.

In het voorjaar 2006 zullen alle 28 deelnemende Europese landen over het concept definitieve normen stemmen. Bij een positief antwoord zijn de eerste Europese FM-normen een feit. De nieuwe normen zijn al bijna vier jaar onderwerp van discussie. Remko Oosterwijk, managing consultant van Capgemini, stond aan de wieg van de Europese normen. Hij was drie jaar geleden betrokken bij een bijeenkomst waar dit thema op de agenda stond. Hij vervult nu de functie van voorzitter van de Europese commissie CEN/TC 348 ‘Facility Management. Het secretariaat is in handen van het Nederlands normalisatie-instituut NEN in de persoon van Jappe van der Zwan. Samen proberen ze de Europese neuzen dezelfde richting op te krijgen.

Oosterwijk verwacht dat facility managers in de dagelijkse praktijk veel baat zullen hebben bij de Europese normering. Hij komt met een voorbeeld: ‘In de toekomst zullen facility managers bij het afsluiten van contracten voor uitbestedingen, gebruik kunnen gaan maken van EN 15222. In deze leidraad is op een gestructureerde manier weergegeven, waaraan je moet denken als je contractuele verplichtingen aangaat. Door deze structuur kunnen er minder makkelijk dingen worden vergeten, die later kunnen leiden tot conflicten bij het uitvoeren van een contract.’

De voorzitter van de Europese commissie CEN/TC 348 geeft een voorbeeld van een 'onvoorziene eventualiteit', die door standaardformules voor overeenkomsten toch aandacht kan krijgen. ‘Neem nu een overeenkomst tussen een onderneming en een schoonmaakbedrijf. Voorziet zo’n contract in calamiteiten? Stel dat er door wat dan ook schade aan een pand ontstaat en het pand tijdelijk niet gebruikt kan worden. Is er dan geregeld dat de contractpartners dan ook even niet welkom zijn? En, hoe gaat het dan met de rekeningen?

De leidraad zorgt er voor dat onder meer deze thema’s niet onbesproken blijven. Een prima hulpmiddel voor de vele FM'ers die contractering niet in hun dagelijkse portefeuille hebben. Flexibiliteit is een randvoorwaarde in contracten, voor beide partijen. Deze leidraad helpt daarbij.

Een ander doel van de CEN/TC 348 ‘Facility management’ is het overzichtelijker maken van het begrippenkader met betrekking tot facilitaire dienstverlening. Oosterwijk: ‘Binnen Europa bestaat er nog veel onduidelijkheid over de verschillende begrippen die de verschillende landen hanteren. Ondanks het feit dat iedereen binnen Europa Engels spreekt, is er nog steeds een groot verschil tussen het Engels dat bijvoorbeeld Italianen, Fransen en Duitsers spreken. Daar hebben dezelfde termen verschillende begrippen.'

Ook in Nederland bestaan er binnen het vakgebied woorden, die buiten onze grenzen niet altijd goed begrepen worden. Neem nu het begrip ‘maincontracting’. Iedereen in Nederland weet waar het over gaat, maar in Engeland kennen ze het nauwelijks. 'In EN 15221 willen wij al deze begrippen vast gaan leggen', verklaart Oosterwijk. 'In de toekomst zullen facility managers, die contacten hebben met collega’s van buiten Nederland, kunnen terugvallen op deze Europese norm, waarin deze begrippen zijn vastgelegd.’

Het grootste obstakel dat de samenstellers van de Europese norm hierbij ondervinden, is dat Europeanen niet dezelfde taal spreken. De Europese norm wordt dan ook uiteindelijk in de drie meest gangbare talen vastgelegd, namelijk Engels, Frans en Duits. Oosterwijk: ‘Alle bijeenkomsten en vergaderingen die wij houden over de norm, worden altijd afgesloten met het aannemen van resoluties. In de commissievergaderingen is Engels de voertaal, de resoluties worden in de drie talen vertaald en vastgelegd. Daarom is het belangrijk om continue in de gaten te houden of datgene wat de vergadering aanneemt, op juiste manier in het Frans of Duits wordt verwoord.’

Uiteindelijk zal het slotdocument dat Nederlandse facility managers in handen krijgen, een Engelstalig stuk zijn. Vermoedelijk komt er ook een Nederlandse vertaling, maar bij de interpretatie zal men in ons land altijd uitgaan van de Engelse versie. Mediterrane landen gebruiken eerder de Franse editie en Oost -Europeanen hanteren naar verwachting eerder de Duitstalige druk. Oosterwijk: ‘Het belangrijkste is dat we straks in Europa begrijpen wat er met welke begrippen precies wordt aangeduid.’

Bij de ideevorming voor een Europese norm was de Nederlandse norm NEN 2748 de basis. Oosterwijk: ‘De Europese norm gaat uiteindelijk veel lijken op de Nederlandse norm, maar dat is niet verwonderlijk. In Nederland leeft de discussie over normalisatie al langer. Op het moment dat wij begonnen te pleiten voor een Europese norm, was onze standaard voor veel andere landen een stap te ver.' Andere landen hebben ook nationale normen, maar de internationale discussie stond nog niet zo hoog op de agenda als in Nederland.

Oosterwijk: ‘Wij waren de eerste die er vijf jaar geleden tijdens een Europese bijeenkomst in Spanje over begonnen en dat heeft tot de huidige ontwikkelingen geleid. Het had ook anders kunnen gaan lopen. Er hadden bijvoorbeeld een paar grote Europese particuliere ondernemingen bij elkaar kunnen gaan zitten en zelf met een pakket aan regels kunnen komen. Het probleem dat dan ontstaat, is dat andere partijen geen invloed meer hebben op de gemaakte afspraken. Meestal zie je echter dat een norm de bestaande ontwikkelingen volgt. Dit is ook belangrijk. Een brede vertegenwoordiging in dit soort initiatieven vergroot het draagvlak en de snelheid en voorkomt dat een paar grote Europese particuliere ondernemingen zelf tot normering overgaan. Dit is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het geval. Nu zetten wij zelf de norm. Wellicht dat wij voor een aantal landen te hard gaan, maar pro-actief handelen is juist een kenmerk van een goed facility manager.’

Olivier van BekkumCoenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’