• ICT groeit gemeenten boven het hoofd
17 november 2005
17 nov 2005

ICT groeit gemeenten boven het hoofd

Gemeenten in Nederland hebben problemen om het grote aantal nieuwe ICT-projecten dat op ze afkomt te realiseren. Uit het onderzoek ‘Puzzelen met prioriteit’ van automatiseerder Capgemini, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), blijkt dat niet alleen de grote hoeveelheid projecten, maar ook een aantal specifieke belemmeringen de voltooiing in de weg staat.

Het onderzoek laat zien dat gemeenten ontwikkelingen als de stroomlijning van basisgegevens, DigiD en het burgerservicenummer, verwelkomen als noodzakelijke voorzieningen die zorgvuldig gedoseerd en adequaat begeleid moeten worden. De gemeenten blijken echter beperkt in staat de ICT-vernieuwingen adequaat en tijdig te implementeren zonder extra inspanningen op zowel landelijk als intermediair niveau. Behoefte bestaat met name aan een meer op bestuurders en managers gericht samenhangend communicatieoffensief, een versterkte aansturing van de meer technisch-inhoudelijke aspecten van de ICT-vernieuwingen en gerichte en versnelde verbetering van de lokale en bovenlokale informatiehuishouding.

Realisatiefonds
Aan het ministerie van Binnelandse Zaken wordt geadviseerd een ‘Realisatiefonds’ voor de lokale elektronische overheid in te stellen, waaruit gemeenten extra financiële middelen krijgen voor het implementeren van ICT-vernieuwingen. Het zou zich met name moeten richten op de kleinere gemeenten die  onvoldoende middelen hebben om implementaties te kunnen doorvoeren. Volgens de onderzoekers zou de VNG in staat moeten worden gesteld namens haar leden bindende afspraken te maken over ICT-aangelegenheden. Ook zouden de financiële bijdragen moeten verlopen via de VNG.

26 Initiatieven
Tot 2009 worden de gemeenten in ieder geval al geconfronteerd met 26 rijksbrede initiatieven op het gebied van ICT-projecten. Veel gemeenten hebben naast deze projecten ook nog eigen projecten op het programma staan. Bij een groot aantal gemeenten zullen bestaande voorzieningen de komende jaren vrijwel geheel moeten worden vervangen of opnieuw worden ingericht. Hiervoor is onder meer vooral de komst van de basisregistraties de ‘schuld’. Hierbij moeten gemeentelijke gegevensbestanden worden gekoppeld aan centrale systemen. Wil dit functioneren moet het merendeel van de huidige applicaties worden vervangen of fors worden aangepast.

Burgerservicenummer
Veel aandacht moet worden besteed aan de invoering van het burgerservicenummer (BSN-stelsel). Dit nummer komt in plaats van het sofi-nummer. De invoering ervan dreigt echter te worden vertraagd omdat die parlementair nog in behandeling is. ‘We moeten vaststellen dat er inmiddels geen reële mogelijkheid meer zijn om deze voor het eind van het lopende maar af te ronden met het gevolg dat de invoeringsdatum een paar maanden verder zal liggen’, aldus het VNG. Verwacht wordt dat minister Pechtold op korte termijn een nieuwe invoeringsdatum zal vaststellen.  Ook de aanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zullen volgens de onderzoekers nog heel wat voeten in aarde hebben.

 

Het kabinet streeft er naar om via internet publieke informatie en publieke producten en diensten effectief en efficiënt toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. In het actieprogramma ‘Andere Overheid’ is als doelstelling opgenomen dat begin 2007 rond de 65% van de totale publieke dienstverlening via internet moet kunnen worden afgehandeld. Het onderzoek dat door Capgemini is uitgevoerd, heeft voor het VNG en het ministerie van BZK een gezamenlijk gedeeld beeld van de huidige stand van zaken opgeleverd.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’