• Minder schade bedrijfscriminaliteit
21 februari 2006
21 feb 2006

Minder schade bedrijfscriminaliteit

Het totale schadebedrag voor het bedrijfsleven in Nederland als gevolg van criminaliteit in bedrijven is in 2005 fors gedaald in vergelijking met 2004. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het schadebedrag is ondanks de daling met 10% nog altijd hoog, namelijk 619 miljoen euro. In 2004 was het nog 689 miljoen euro.

Het aantal bedrijven dat slachtoffer is geworden van criminaliteit is in vier van de vijf onderzochte sectoren afgenomen met 4 tot 12%t. Alleen in de detailhandel en de horeca is het percentage getroffen bedrijven gestegen. De zakelijke dienstverlening en de bouw hebben relatief het minst te maken met criminaliteit. In deze twee sectoren is in 2005 ‘slechts’ een kwart van de bedrijven het slachtoffer geweest van criminaliteit in. Meerdere bedrijven zijn in een jaar tijd meermaals benadeeld door criminelen. Ook daar gaat het met name om bedrijven in de detailhandel en de horeca

Actieplan
De aanpak van criminaliteit in het bedrijfsleven maakt deel uit van het Actieplan Veilig Ondernemen. In 2004 onderschreven meerdere ministeries, werkgevers organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars het actieplan. Dat er iets moest gebeuren was wel gebleken uit een onderzoek waarin naar voren kwam dat het bedrijfsleven twee keer zo vaak slachtoffer was van criminaliteit als burgers. Met het actieplan startte voor het eerst een systematische aanpak van de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven. Gestreefd werd naar een reductie van de criminaliteit van uiteindelijk minimaal 20%  in 2008. Meerdere publieke en particuliere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau hebben projecten op poten gezet om het veilig ondernemen te bevorderen. Inmiddels zijn al meerdere geplande acties en projecten afgerond. Volgens de partners in het actieplan is men op de goede weg. De monitor Criminaliteit Bedrijfsleven heeft als doel inzicht te geven in het slachtofferschap en de maatregelen die zijn genomen om de criminaliteit terug te dringen. Dit onderzoek werd gedaan onder toezicht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en uitgevoerd door TNS Nipo. Om een juist beeld te krijgen zijn in het najaar van 2005 maar liefst 38.000 bedrijven benaderd, afkomstig uit de sectoren: bouw, detailhandel, horeca, transport en zakelijke dienstverlening. Het onderzoek was in 2004 ook gericht op dezelfde sectoren. De bedrijven die werden benaderd kregen vragen voorgelegd over inbraak, diefstal, vernieling en geweld. Ook konden zij melding maken van andere vormen van criminaliteit, zoals computercriminaliteit en fraude.

Diefstal
Speciaal de detailhandel heeft te maken gehad met diefstal. Dat was ook in 2004 al het geval. Ook in de bouw en horeca komt diefstal relatief het meest voor. Dat met name in de detailhandel diefstal hoog is, verbaast de onderzoekers niets. Handzame producten staan hier veelal voor het grijpen. In drie sectoren zijn vernielingen nog altijd een groot probleem. Alleen in bouw en zakelijke dienstverlening nam het aantal vernielingen af. Met uitzondering van de transportsector daalde in alle sectoren het aantal inbraken behoorlijk. De horeca en de detailhandel werden door vernieling, evenals 2004, heeft meest getroffen. Geweld daalde in twee sectoren, namelijk de transportsector en de zakelijke dienst verlening.  De criminaliteit varieert niet alleen van branche tot branche, maar ook naar regio of agglomeratie. In een groot aantal gevallen spelen beide een rol bij de mate van criminaliteit. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat horecabedrijven vaker met geweld worden geconfronteerd. Zij bevinden zich vaker dan andere bedrijven in een centrum van een stad. Bedrijven die een eigen bedrijventerrein hebben en eigen transportmiddelen blijken vaker te behoren tot de groep die het meest met criminaliteit worden geconfronteerd. Bedrijven in woonhuizen of die zijn gevestigd buiten stedelijke agglomeraties hebben veel minder met criminaliteit te maken. De bedrijven met het hoogste aantal delicten in de zakelijke dienstverlening zijn vaker gehuisvest in een kantorencomplex, een winkelcentrum of een afzonderlijk bedrijfspand. Binnen de horeca zijn het vooral cafés die een doelwit vormen voor criminelen. In de detailhandel hebben drogisterijen, parfumerieën, warenhuizen en kledingzaken een grote aantrekkingskracht voor mensen op het verkeerde pad. Ook het feit dat deze bedrijven vaak in het centrum zijn gevestigd is daar niet vreemd aan. Van het eerder genoemde schade bedrag van 618 miljoen euro komt een groot aandeel voor rekening van detailhandel. Diefstal en inbraak vormen voor deze bedrijven een grote kostenpost. Het gaat dan om een bedrag van zeventig miljoen euro. Dit ondanks het feit dat de schade binnen deze sector met 11% is teruggebracht. Na de detailhandel loopt de zakelijke dienstverlening de grootste schade op, namelijk 74 miljoen euro.


Maatregelen
De onderzoekers constateren dat ondernemers maatregelen moeten blijven nemen tegen criminaliteit. De meeste bedrijven zijn zich daarvan bewust en zoeken steeds naar nieuwe oplossingen. Veelal grijpen ondernemingen terug op technische middelen om de criminaliteit terug te dringen. Vaak wordt gekozen voor het aanleggen van alarminstallaties en voor het aanbrengen van extra sloten op ramen en deuren.Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’