• Niet meenemen
13 september 2005
13 sept 2005

Niet meenemen

Slechte score/ schoonmakers

Veel facility managers en inkopers zijn niet bijster goed te spreken over de kwaliteit van schoonmaakbedrijven.Met name de dienstverlening van de vijf grootste schoonmaakorganisaties laat in hun ogen veel te wensen over. Dit blijkt uit een nationaal onderzoek naar de klanttevredenheid over schoonmaakorganisaties. De grote vijf (ISS, Asito, Gom, Hago en CSU Total Care, scoorden gemiddeld een 6,9. Stephan van Gelder, directeur van Integron, de organisatie die in samenwerking met
heeft gedaan, spreek van een matige score. 'De grote vijf presteren onvoldoende.'

choonmaakwerkzaamheden' en de 'continuïteit van het schoonmaakper­soneel', waarbij het tweede criterium in feite natuurlijk een voorwaarde is voor het eerste. De middengroep wordt gevormd door drie onderdelen: 'kennis en kunde van de schoonmaakmede­werkers', 'mate waarin de dienstverle­ning aansluit op de behoeften', en de 'snelheid en accuraatheid van de dienst-verlening in geval van calamiteiten'. De 'aandacht voor de huis- en veilig­heidsregels', de klachtafhandeling, de 'duidelijkheid en de volledigheid van de factuur' en de 'duidelijkheid en vol-ledigheid van de offerte' vinden de op­drachtgevers minder belangrijk. Het wekt misschien verbazing dat de kwali­teit van de offerte zo laag scoort op het prioriteitenlijstje van de opdrachtge­vers. Dat kan echter komen doordat de respondenten ondervraagd werden

over hun lopend contract. Tijdens een aanbestedingstraject is een offerte vrij-wel het enige waarop een schoonmaak-organisatie kan worden beoordeeld en is het dus wel degelijk van groot belang.
Loyaliteit

Leidt een matige score nu ook tot wei­nig loyaliteit, zoals je misschien zou verwachten? Nee dus. De beste loyali­teitsmeter is de vraag of men de schoonmaakorganisatie zou aanbeve­len bij relaties. In totaal 77 procent van de respondenten beantwoordt deze vraag bevestigend. Van Gelder: 'Dat is een goede score, gemiddeld meten wij 66 procent bij dit soort onderzoeken'. Ook werd de deelnemers aan het on­derzoek gevraagd of ze verwachten ook in 2006 en 2007 nog zaken te doen met hun huidige leverancier. Dit is een minder betrouwbare loyaliteitsmeter

De belangrijkste conclusies op een rij:

De vijf grote bedrijven scoren vrijwel precies gelijk: het is blijkbaar in de ogen van de opdrachtgevers vooral meer van hetzelfde. Schoonmaakbedrijven hebben moeite zich te onderscheiden.

De score van de top-5, een 6,9, is matig vergeleken met andere tevredenheidson­derzoeken in het facilitaire vakgebied.
De overige schoonmaakbedrijven scoren met een 7,2 gemiddeld significant beter dan de top-5 bedrijven.
De prijs-kwaliteitverhouding is het belangrijkste criterium bij de selectie van een schoonmaakorganisatie.

Een relatief groot percentage opdrachtgevers verwacht van leverancier te switchen. De mobiliteit in de branche is hoog.Advertentie

,
!
~~#i,/// 1~~ij '
omdat veel respondenten niet kunnen beslissen over de continuering van het contract of dit simpelweg nog niet kunnen overzien. Bij andere onderzoe­ken van Integron geeft gemiddeld 70 procent aan zeker te weten de samen-werking voort te zetten. De schoon-maakbranche scoort met 69 procent ongeveer op dit gemiddelde. Het aantal mensen dat


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’