• Veiligheid Ziekenhuizen (3 pagina's, voorpagina vervalt)
02 december 2009
02 dec 2009

Veiligheid Ziekenhuizen (3 pagina's, voorpagina vervalt)

Chapeau: �Met het ophangen van een camera is een ruimte nog niet veilig�

Kop: Beveiliging ziekenhuizen schiet nog vaak tekort

Beveiliging is vaak geen speerpunt in ziekenhuizen. Dat ontdekte onderzoeksbureau &beyond toen het � in opdracht van beveiligingsbedrijf Trigion - een aantal �mystery visitors� tien Nederlandse ziekenhuizen liet bezoeken. De ongenode gasten konden intensive cares eenvoudig bereiken, pati�ntendossiers inzien en �verdachte� tassen stallen zonder dat iemand er aandacht aan schonk. Is het werkelijk zo slecht gesteld met de veiligheid in ziekenhuizen en het veiligheidsbewustzijn van ziekenhuispersoneel of zijn zorgmedewerkers gewoon gastvrij?

�Medewerkers van een ziekenhuis zijn bezig met de directe zorgverlening. Hierbij zijn zij bewust bezig met de veiligheidsrisico's die hen of de pati�nt kunnen overkomen. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn dat deuren niet afgesloten worden bij acute situaties. Door de soms hectische activiteiten van zorgmedewerkers kunnen zij inderdaad soms minder alert zijn op zaken als een geplaatste tas�, geeft Klaas Kalverdijk, hoofd Veilige Werkomgeving in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn, als plausibele veklaring voor de onderzoeksresultaten.

Onopgemerkt

Feit blijft echter dat de mystery visitors in vijf van de tien anoniem onderzochte ziekenhuizen vriendelijk begroet �f herhaaldelijk niet opgemerkt werden toen zij de intensive care opliepen. Feit is ook dat veel ziekenhuizen zich door invoering van het nieuwe zorgstelsel gedwongen zien goedkoper te gaan werken. Het gevaar is uiteraard dat dit ten koste gaat van posten die geen geld opleveren, waaronder beveiliging. Veelzeggend is in dit geval dat &beyond in de helft van de bezochte ziekenhuizen geen bewakingscamera�s aantrof in de parkeergarages.

�Het is een gemakkelijke - hoewel slechte - keuze op veiligheid te bezuinigen�, zo luidt de mening van Kees van Hesteren, hoofd beveiliging en bedrijfshulpverlening in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. In �Sensor�, het relatiemagazine van beveiligingsbedrijf G4S, noemt hij investeren in veiligheid essentieel. In zijn ziekenhuis heeft hij daarom een aantal maatregelen doorgevoerd die het thema blijvend hoog op de agenda zetten. �We hebben bijvoorbeeld een eigen brandweerdienst, zodat we bij een calamiteit de eerste acht minuten, de aanrijdtijd van de brandweer, kunnen overbruggen. We doen zelf de eerste ontruiming en beginnen met het blussen. Als je bedenkt dat in het ziekenhuis 2.800 gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen en dat we veel niet-zelfredzame pati�nten hebben, bijvoorbeeld op de Intensive Care, dan begrijp je hoe urgent dit is en hoeveel er verkeerd k�n gaan.' In dat licht bezien is het des te schrijnender dat de mystery visitors van &beyond in 50 procent van de gevallen de gevaarlijke stoffen niet achter slot en grendel aantrof.

Laks

Dat vindt ook Huub Stroeks, hoofd ketenzorg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.�Al snel is er de neiging om laks om te gaan met veiligheid. Dat is absoluut niet meer van deze tijd�, aldus Stroeks, die in het verleden actief betrokken was bij de doorstart van het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP). Zijn boodschap is duidelijk: �De aanpak van veiligheid moet strakker en geborgd zijn binnen managementprocessen in de organisatie. Een actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur is daarbij onontbeerlijk.�

Volgens Trigion-directeur Richard Franken is dat juist hetgeen waaraan het ontbreekt. �Wij hebben de onderzoeksresultaten inmiddels gedeeld met een aantal van de bezochte ziekenhuizen. Deze zeggen zich te herkennen in het geschetste beeld, maar er geen directe aanleiding in te zien om het security management als zodanig aan te scherpen. Dat bewijst eens temeer dat beveiliging op strategisch niveau weinig prioriteit heeft en dat men eigenlijk geen goed beeld heeft van de strategische risico�s. Directies van zorginstellingen denken er met camera�s en bewakers te zijn, maar de beveiliging moet ook tussen de oren van medewerkers zitten�, aldus Franken. Kalverdijk is het daar volledig mee eens. �Het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers bepaald mede de mate van veiligheid binnen een organisatie. Technische oplossingen kunnen hierbij ondersteunen maar zijn niet bepalend. Met het ophangen van een camera is een ruimte nog niet veilig.�

Mens centraal

Een ziekenhuis wat dat begrepen heeft, is �t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. �Bij beveiliging draait het uiteindelijk niet om het nemen van allerlei technische maatregelen, maar staan toch de mens en gedragsaspecten tussen mensen centaal�, aldus Leanne Lovink, hoofd security bij het facilitair bedrijf van het Zoetermeerse ziekenhuis. Mede daarom participeert �t Lange Land al drie jaar in het project Veilige Zorg, waarin ziekenhuismedewerkers de kans krijgen een interne training te volgen om te leren omgaan met bedreigende situaties. Lovink: �Daarbij worden ook de door ons extern ingehuurde beveiligers betrokken. Zo leren wij van elkaar hoe we incidenten kunnen voorkomen en anders met bijvoorbeeld de emoties van mensen en pati�nten om te gaan die het niet eens zijn met het beleid van het ziekenhuis of een behandeling.�

Lovink legt uit: �Uit rondvraag onder ons personeel bleek een gevoel van onveiligheid meestal te ontstaan door interactie tussen medewerkers en pati�nten of bezoekers en niet zozeer doordat een personeelslid zich per definitie onveilig voelt op een verpleegafdeling.� Niet dat �t Lange Land Ziekenhuis geen technische en bouwkundige veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Integendeel. �Onze essenti�le ruimtes zijn uiteraard afgeschermd door toegangscontroles. Daar kom je alleen in wanneer je een geautoriseerd pasje voor de kaartlezer houdt. Ook is in het gebouw geen sprake van duidelijke zichtlijnen; je kunt dus niet zomaar door alle ramen heenkijken.�

Openbare gebouwen

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is het echter nooit helemaal uit te sluiten dat onbevoegden een ziekenhuis binnendringen. �Als mensen �cht kwaad willen, is het in een ziekenhuis relatief makkelijk binnenkomen�, erkent Lovink. �Het gaat toch om openbare gebouwen, waar algemene ruimtes in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is hier niet anders.�Wat dat betreft prijst het hoofd security zich gelukkig dat zij in een relatief klein ziekenhuis (�t Lange Land Ziekenhuis telt 245 bedden, red.) werkt. �Daardoor ligt de sociale controle hier een stuk hoger dan in grote academische ziekenhuizen en zal afwijkend gedrag of een onbeheerd achtergelaten tas hier bijvoorbeeld een stuk sneller opvallen.�

Volgens John Theunissen, co�rdinator Beveiliging bij het academisch ziekenhuis in Maastricht (azM), besteden de universitaire ziekenhuizen �meer dan een gemiddeld perifeer ziekenhuis� aandacht aan veiligheidszorg in hun dienstverlening. �Dat moet ook wel vanwege de combinatie tussen de zorg- en onderwijsfunctie. Daardoor kijk je automatisch anders tegen beveiliging aan. Informatiebeveiliging en daaraan gekoppeld de fysieke beveiliging van ruimtes is daardoor extra belangrijk.�

Om vakinhoudelijk kennis uit te wisselen hebben de universitaire ziekenhuizen zich zelfs verenigd in het Platform Beveiliging UMC�s. Dit betekent overigens niet dat alle universitaire ziekenhuizen hun beveiliging op dezelfde manier ingericht hebben, benadrukt Theunissen. �Wij hebben onze beveiliging volledig uitbesteed. In ons geval bevalt dat goed, omdat wij kunnen rekenen op een vaste ploeg fulltime beveiligers. Hun betrokken bij ons ziekenhuis is erg groot, waardoor er weinig tot geen verloop is. Maar als ik mijn collega�s uit de Randstad mag geloven, heeft dat ook te maken met het feit dat wij in het zuiden van het land zitten. De situatie schijnt hier, ook wat frequentie en ernst van incidenten betreft, een stuk stabieler te zijn.�

Kalverdijk, tenslotte, vindt dat het al dan niet voldoende beveiligen van gebouwen in een breder kader moet worden gezien. �Naar mijn mening is dit niet specifiek een ziekenhuisonderwerp maar is dit ook merkbaar bij andere organisaties met een publieke functie. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten of schoolcomplexen. Om deze open instelling qua veiligheid te kunnen managen is het van belang om maatregelen te treffen die de kans op incidenten voorkomen. Hierbij denk ik, naast bewustzijn bij medewerkers, aan de mogelijkheden op bouwkundig of elektrotechnisch vlak. Het compartimenteren van gebouwen of gebouwdelen voorkomt dat ongewenst publiek in bepaalde ruimtes komt. Dit vergt echter vaak een stevige investering. En die kan binnen organisaties helaas wat weerstand oproepen.�

Natascha Geernaert

Streamers

Beveiliging heeft op strategisch niveau weinig prioriteit�

Actieve betrokkenheid van Raad van Bestuur onontbeerlijk

Foto 1: SXC

Foto 2: Leentxt

Onderschrift foto 2: Bij de Ziekenhuis Groep Twente zoeken professionele beveiligers samen met het ziekenhuis naar een goede balans tussen veiligheid en gastvrijheid.�

Foto 3: HLP

Onderschrift foto 3: Het academisch ziekenhuis in Maastricht heeft de beveiliging volledig uitbesteed. Het ziekenhuis kan rekenen op een vaste ploeg fulltime beveiligers.�Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’