• Verloedering bedrijventerreinen neemt toe<br />
13 november 2008
13 nov 2008

Verloedering bedrijventerreinen neemt toe

Verouderde bedrijventerreinen leggen een groeiend beslag op de schaarse ruimte in Nederland. De ministers van Economische Zaken en VROM zijn er afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd de rijksdoelstelling te halen om de hoeveelheid verouderd bedrijventerrein aan te pakken. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Herstructurering bedrijventerreinen, dat de Algemene Rekenkamer vorige week publiceerde.

Het probleem is de afgelopen jaren gegroeid, ondanks een groot aantal beleidsplannen om bedrijventerreinen die verouderd zijn te herstructureren. Van alle bedrijventerreinen in Nederland is naar schatting een derde deel in meer of mindere mate niet meer volwaardig bruikbaar. Dit leidt tot een toenemende kans op leegstand en verloedering, overlast voor de (woon)omgeving en haperende verkeersstromen. Dit leidt op zijn beurt tot een trek van gevestigde ondernemingen naar nieuwe bedrijventerreinen, wat de problemen op de oude terreinen nog verder vergroot.

Uit gegevens van de rijksoverheid blijkt dat de meeste aan te pakken bedrijventerreinen in Noord-Brabant en Zuid-Holland liggen. In de provincie Utrecht is echter meer dan de helft van het areaal bedrijventerrein verouderd. Deze verouderingscijfers, waar het overheidsbeleid op is gebaseerd, zijn overigens niet voldoende betrouwbaar. Zo komt een verouderd Almeloos bedrijventerrein niet voor in het landelijk registratiesysteem IBIS. Er bestaat landelijk onvoldoende inzicht in de omvang van het probleem, het type veroudering en de passende maatregelen. De Algemene Rekenkamer beveelt de ministers aan een eenduidig representatief registratiesysteem op te zetten.

De praktijk wijst uit dat er niet genoeg geld beschikbaar is. Een gemeentebestuur twijfelt vaak of men een bedrijventerrein gaat opknappen, ombouwen of zelfs een geheel nieuwe functie geven. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor de financiering en moeten vaak een aanzienlijk deel van de kosten zelf dragen. De rijksoverheid heeft voor de afgelopen acht jaar 400 miljoen euro gereserveerd. De herstructureringsopgave vergt echter miljarden.

De ministers van EZ en VROM wijzen in hun reactie op dit rapport naar het recente advies van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen. De aangedragen oplossingen in dit advies - dat op verzoek van de ministers is geschreven - gaan in de goede richting, maar de financiering en sturingsinstrumenten zijn nog niet helder uitgewerkt.